Inici

Obres.01 - Comunicació prèvia

Descripció

Comunicació que es fa a l'Ajuntament per a la realització d'obres vinculades o no a una activitat de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva de manera més simplificada, ja que no estan sotmeses a llicència segons la normativa urbanística vigent.

Poden acollir-se al règim de comunicació les obres descrites en cada un dels següents models:

 1. Comunicació Prèvia Simple (Model 1), documentació a aportar:

  1. Formulari normalitzat Comunicació Prèvia Simple: 1 original i 1 copia del model.
  2. Acreditació de representació, en el seu cas, tant a títol particular, legal o professional (es pot emprar el Model de representació / Model Apud Acta municipal).
  3. Autoliquidació de taxa i ICIO (Ordenança Fiscal 312.00 i 282.00).
  4. Plànol d'emplaçament.
  5. Plànols a escala o acotats i/o fotografies on quedin definides les obres a realitzar.
  6. Pressupost detallat per partides, incloses material i mà d'obra.
  7. Informes, autoritzacions i concessions sectorials (si escau).

 2. Comunicació Prèvia Complexa - amb direcció tècnica (Model 2), documentació a aportar:

  1. Formulari normalitzat Comunicació Prèvia Complex: 1 original i 1 copia del model.
  2. Acreditació de representació, en el seu cas, tant a títol particular, legal o professional (es pot emprar el Model de representació /Model Apud Acta municipal).
  3. Autoliquidació de taxa i ICIO (Ordenança fiscal 312.00 i 282.00).
  4. Plànol d'emplaçament.
  5. Documentació gràfica i escrita (Plànols d'estat actual i estat reformat, fotografies i memòria descriptiva) de les obres a executar.
  6. Pressupost detallat per partides, incloses material i mà d'obra.
  7. Assumeix direcció d'obra de tècnic competent de les obres a realitzar.
  8. Documentació referida al compliment del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) (si escau).
  9. Estudi bàsic de seguretat i salut (si escau).
  10. Informes, autoritzacions i concessions sectorials (si escau).
  11. Declaració jurada o declaració responsable, quan es tracti d'instal·lació de plaques fotovoltaiques o punts de recàrrega de vehicles. Aquesta haurà de ser subscrita tant pel promotor com pel personal tècnic i haurà d'incloure en la declaració que les instal·lacions no concorren en cap de les circumstàncies de l'article 148.4 de la LUIB:
   • Que es puguin realitzar en edificis catalogats o d'Interès Cultural
   • Que la seva instal·lació pugui afectar a elements estructurals o fonaments
   • Que la instal·lació pugui requerir la tramitació d l'avaluació d'impacte ambiental

 3. Comunicació Prèvia Centre Històric i Zones de Protecció Ambiental i/o Arquitectònica (Model 3), documentació a aportar:

  1. Formulari normalitzat Comunicació Prèvia Centre Històric: 1 original i 1 copia del model.
  2. Acreditació de representació, en el seu cas, tant a títol particular, legal o professional (es pot emprar el Model de representació /Model Apud Acta municipal).
  3. Autoliquidació de taxa i ICIO (Ordenança fiscal 312.00 i 282.00).
  4. Plànol del PGOU aportat per informació urbanística (per verificar que la intervenció no es realitza a sòl rústic protegit i per tal de verificar si es tracta d'edificis o entorns BIC així o bens catalogats o catàlegs municipals).
  5. És OBLIGATORI presentar L'AUTORITZACIÓ PRÈVIA del Consell Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca JUNTAMENT AMB AQUESTA COMUNICACIÓ PRÈVIA en els casos preceptius de l'apartat 4 del formulari.
  6. FOTOGRAFIES del estat actual i elements objecte de qualsevol intervenció o execució d'obres.
  7. Documentació gràfica i escrita (Plànols d'estat actual i estat reformat,i memòria descriptiva) de les obres a executar.
  8. Pressupost detallat per partides, incloses material i mà d'obra.
  9. ESTUDI HISTÒRIC ARTÍSTIC en qualsevol intervenció en bens d'interès cultural, bens catalogats i catàlegs.
  10. Assumeix de direcció d'obra de tècnic competent.
  11. Documentació referida al compliment del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) (si escau).
  12. Estudi bàsic de seguretat i salut (si escau).
  13. Informes, autoritzacions i concessions sectorials (si escau).

 4. Comunicació Prèvia vinculada a activitat permanent innòcua o menor (Model 4), documentació a aportar:

  1. Formulari normalitzat Comunicació Prèvia Integrada: 1 original i 1 copia del model.
  2. Plànols de situació i de l'estat actual del local o fotografies representatives.
  3. Croquis de les obres a realitzar.
  4. Autoliquidació de taxa i ICIO (Ordenança Fiscal 312.00 i 282.00).
  5. Pressupost desglossat.
  6. Fitxa resum d'activitat subscrita per tècnic/a competent (model A3).
  7. Declaració responsable del/la tècnic/a competent (model A23).
  8. En cas d'obres que afectin a la seguritat estructural, però no precisen projecte de conformitat a l'article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, serà necessari un certificat o un document que acrediti que el/la director/a de l'obra assumeix la direcció. Aquest document, en el seu cas, haurà d'anar visat.
Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

En cas de sol·licitar la Comunicació Prèvia en nom d'una persona física o jurídica és obligatòria l'acreditació de representació.

Quan iniciar el tràmit?

Quan s'ha identificat l'obra a realitzar entre les establertes als diferents formularis de Comunicació Prèvia existents, s'ha emplenat correctament el model que procedeixi, es disposa de tota la documentació exigida i s'ha abonat la taxa corresponent.

Documentació a aportar

Consultau aquesta informació dins de la 'Descripció'

On sol·licitar-lo?

Els formularis de Comunicació Prèvia es troben publicats abaix d'aquesta mateixa plana.

La forma de tramitació és presencial davant qualsevol oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Palma OAC (Registre)

Preu i forma de pagament

"La quantia a abonar serà la resultant d'aplicar a l'import de les obres el 2,61 % en concepte de taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques Ordenança Fiscal 312,00, més el 4 % en concepte d'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Ordenança 282,00.

La base imposable és el pressupost d'execució material (PEM) del que cal excloure les següents partides:

 1. IVA i altres impost anàlegs
 2. altres taxes, preus públics i contraprestacions patrimonials de caràcter públic que pugui haver
 3. honoraris dels professionals
 4. benefici industrial o empresarial del contractista
 5. totes les partides que no siguin estrictament cost d'execució material: per exemple, s'ha de llevar la partida relativa a prevenció de riscos i seguretat
 6. La taxa i ICIO es meritaràn en el moment de presentació del corresponent formulari de comunicació prèvia.

L'abonament de la taxa i ICIO es farà efectiu a través de l'entitat bancària corresponent o mitjançant targeta bancària, una vegada realitzada l'autoliquidació en el Registre General de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania."

* A l'apartat de més informació trobareu informació tributària vinculada a les bonificacions en la taxa.
Normativa
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.
 • Reglament general de la Llei 7/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per l'illa de Mallorca
 • Llei 7/2013, de 26 de novembre de règim jurídic d'accés i exercici d'Activitats a les Illes Balears.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Qui tramita la sol·licitud? La Comunicació Prèvia no inicia un procediment administratiu, només es una forma d'actuació administrativa on la tolerància té efectes jurídics.La gerència d'Urbanisme és competent per a comprovar, per qualsevol mitjà admès en Dret i en qualsevol moment, la veracitat de les dades aportades en la comunicació i per comprovar si la realització de les obres s'ajusten a la legalitat vigent.
Forma d'iniciació A petició de l'interessat
Requisits

La Comunicació Prèvia només serà vàlida i es podran iniciar les obres sempre que del formulari normalitzat degudament emplenat es desprengui que:

 • Les obres a realitzar per tipologia i ubicació es troben entre les intervencions establertes a un dels models de Comunicació Prèvia.
 • S'acredita la representació exigida, en cas d'actuar mitjançant representant.
 • S'hagi abonat la taxa i ICIO corresponent
 • S'hagin emplenat correctament tots els apartats del formulari
 • S'hagi aportat tota la documentació exigida.
Òrgan resolutori La Comunicació Prèvia no inicia un procediment administratiu, només es una forma d'actuació administrativa on la tolerància té efectes jurídics.La gerència d'Urbanisme és competent per a comprovar, per qualsevol mitjà admès en Dret i en qualsevol moment, la veracitat de les dades aportades en la comunicació i per comprovar si la realització de les obres s'ajusten a la legalitat vigent.
Efectes de silenci No n'aplica
Fi via Sense classificar
Observacions

**** Preguntes Freqüents ****

 1. Una vegada presentat davant l'Ajuntament el model corresponent de Comunicació Prèvia, quan es poden començar les obres?
 2. Dependrà del tipus d'obra, s'estableixen dos supòsits:

  1. Al dia següent a la presentació de la comunicació prèvia , als supòsits d'obres incloses dins el model:

   • Comunicació prèvia Simple
   • Comunicació prèvia vinculada a una activitat permanent innòcua o menor, EXCEPTE als supòsits de la lletra b).

   Sempre que la verificació efectuada per l'Administració no hagi determinat una mancança de documentació, informació incomplerta o impossibilitat de dur a terme les obres per comunicació prèvia.

  2. Als quinze dies naturals des de la presentació de la comunicació prèvia, als supòsits d'obres incloses dins els models:

   • Comunicació prèvia Complexa- amb direcció tècnica
   • Comunicació prèvia de Centre Històric, i Zones de Protecció Ambiental i/o Arquitectònica.
   • Comunicació prèvia vinculada a una activitat permanent innòcua o menor, quan es tracti d'obres per a millorar les condicions d'accessibilitat de locals , i /o les obres que afectin a la seguretat estructural sempre que no necessiten projecte d'acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre.

  Sempre que la verificació efectuada per l'Ajuntament no hagi determinat una mancança de documentació, informació incomplerta o impossibilitat de dur a terme les obres per comunicació prèvia.

  Sense perjudici del termini de 10 dies hàbils que disposa l'Ajuntament des del dia següent de la presentació de la Comunicació Prèvia per comprovar si existeix incompliment o manca de concreció dels requisits, la qual cosa es comunicarà urgentment a l'interessat, amb l'advertiment que no es podran començar les obres fins que s'esmenin les deficiències detectades amb interrupció del termini per iniciar les obres.


 3. Quin model de comunicació prèvia s'utilitza si es volen dur a terme obres incloses dins el MODEL 1 (Comunicació prèvia Simple) i obres incloses dins el MODEL 2 (Comunicació prèvia Complexa-amb direcció tècnica)?
 4. En aquest supòsit només s'ha d'emprenar el MODEL 2 Comunicació Prèvia Complexa-amb direcció tècnica, essent imprescindible consignar totes i cada una de les següent dades :

  • Descripció de la totalitat d'obres a realitzar a l'apartat 5 del model.
  • Marcar les obres a realitzar entre les descrites a les caselles 1 a 4, per a les obres incloses al model 2 Comunicació Prèvia Complexa-amb direcció tècnica.
  • Marcar a la casella 5 "OBRES VARIES " l'opció "Obres incloses dins el MODEL 1" per a les obres incloses al MODEL 1 Comunicació Prèvia Simple.
Més informació
 1. L'incompliment de qualsevol dels requisits establerts impossibilita el començament o continuació de l'obra o activitat des del moment en que es tengui constància d'aquests fets. A més, en els casos legalment previstos, aquests incompliments dels requisits especificats implicaran:

  • La restitució de la realitat física alterada
  • La impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un termini de 2 anys
  • Les responsabilitats penals, civils o administratives establertes a la normativa vigent
 2. Si es necessària l'ocupació de via pública per a realitzar les obres, se sol·licitarà el corresponent permís al Servei d'accessibilitat, control i ocupació de via pública de la Regidoria d'infraestructures.

 3. A l'Ordenança Fiscal vigent existeixen una sèrie de bonificacions fiscals previstes en relació a obres incloses a la tipologia d'obres dels formularis de comunicació prèvia municipals. Aquestes bonificacions són:

Bonificacions a la taxa

Es podrà sol·licitar la bonificació del 50% quan concorri alguns dels següents supòsits:
 1. Obres o instal·lacions de mesures d'estalvi d'aigua (instal·lació de comptadors individuals, aljubs i d'altres).
 2. edificacions o instal·lacions d'energia fotovoltaica i/o plaques solars per aigua calenta sanitària.
 3. substitució de portes, finestres o altres elements de PVC per altres.

Bonificacions a l'ICIO

Es podran sol·licitar les següents bonificacions:
 1. Les obres que tinguin per objecte exclusiu la reforma d'immobles per millorar l'eficiència energètica, tindran dret a una bonificació de la quota de l'impost del 25%.
 2. bonificació del 95% a les construccions, instal·lacions o obres per incorporar sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a l'autoconsum.
 3. bonificació del 90% a les construccions, instal·lacions o obres per afavorir l'accés i habitabilitat dels discapacitats.

Els requisits per sol·licitar i obtenir les bonificacions se poden consultar a l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres i a l' l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.

Impresos relacionats (Descàrrega clicant al nom del PDF)

 • Comunicació Prèvia Simple (PDF MODEL 1)
 • Comunicació Prèvia Complexa - amb direcció tècnica (PDF MODEL 2)
 • Comunicació Prèvia Centre Històric, i Zones de Protecció Ambiental i/o Arquitectònica (PDF MODEL 3)
 • Comunicació Prèvia vinculada a activitat permanent innòcua o menor (PDF MODEL 4)

En cas d'actuar mitjançant representant es pot utilitzar:

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
22 de gener de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat