Inici

Obres.01 - Comunicació prèvia

Descripció


Comunicació que es fa a l'Ajuntament per a la realització d'obres vinculades o no a una activitat de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva de manera més simplificada, ja que no estan sotmeses a llicència segons la normativa urbanística vigent:

1. Comunicació Prèvia Simple (Model 1)

2. Comunicació Prèvia Complexa - amb direcció tècnica (Model 2)

3. Comunicació Prèvia Centre Històric i Zones de Protecció Ambiental i/o Arquitectònica (Model 3)


>> Pot consultar aqui el document que detalla casdascún dels tres models. <<

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

En cas de sol·licitar la Comunicació Prèvia en nom d'una persona física o jurídica és obligatòria l'acreditació de representació.

Quan iniciar el tràmit?

Quan s'ha identificat l'obra a realitzar entre les establertes als diferents formularis de Comunicació Prèvia existents, s'ha emplenat correctament el model que procedeixi, es disposa de tota la documentació exigida i s'ha abonat la taxa corresponent.

Documentació a aportar

Consultau aquesta informació dins de la 'Descripció'

On sol·licitar-lo?

Els formularis de Comunicació Prèvia es troben publicats abaix d'aquesta mateixa plana.

La forma de tramitació és presencial davant qualsevol oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Palma OAC (Registre)

Preu i forma de pagament

"La quantia a abonar serà la resultant d'aplicar a l'import de les obres el 2,61 % en concepte de taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques Ordenança Fiscal 312,00, més el 4 % en concepte d'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Ordenança 282,00.

La base imposable és el pressupost d'execució material (PEM) del que cal excloure les següents partides:

 1. IVA i altres impost anàlegs
 2. altres taxes, preus públics i contraprestacions patrimonials de caràcter públic que pugui haver
 3. honoraris dels professionals
 4. benefici industrial o empresarial del contractista
 5. totes les partides que no siguin estrictament cost d'execució material: per exemple, s'ha de llevar la partida relativa a prevenció de riscos i seguretat
 6. La taxa i ICIO es meritaràn en el moment de presentació del corresponent formulari de comunicació prèvia.

L'abonament de la taxa i ICIO es farà efectiu a través de l'entitat bancària corresponent o mitjançant targeta bancària, una vegada realitzada l'autoliquidació en el Registre General de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania."

* A l'apartat de més informació trobareu informació tributària vinculada a les bonificacions en la taxa.
Normativa
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.
 • Reglament general de la Llei 7/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per l'illa de Mallorca
 • Llei 7/2013, de 26 de novembre de règim jurídic d'accés i exercici d'Activitats a les Illes Balears.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Qui tramita la sol·licitud? La Comunicació Prèvia no inicia un procediment administratiu, només es una forma d'actuació administrativa on la tolerància té efectes jurídics.La gerència d'Urbanisme és competent per a comprovar, per qualsevol mitjà admès en Dret i en qualsevol moment, la veracitat de les dades aportades en la comunicació i per comprovar si la realització de les obres s'ajusten a la legalitat vigent.
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

La Comunicació Prèvia només serà vàlida i es podran iniciar les obres sempre que del formulari normalitzat degudament emplenat es desprengui que:

 • Les obres a realitzar per tipologia i ubicació es troben entre les intervencions establertes a un dels models de Comunicació Prèvia.
 • S'acredita la representació exigida, en cas d'actuar mitjançant representant.
 • S'hagi abonat la taxa i ICIO corresponent
 • S'hagin emplenat correctament tots els apartats del formulari
 • S'hagi aportat tota la documentació exigida.
Òrgan resolutori La Comunicació Prèvia no inicia un procediment administratiu, només es una forma d'actuació administrativa on la tolerància té efectes jurídics.La gerència d'Urbanisme és competent per a comprovar, per qualsevol mitjà admès en Dret i en qualsevol moment, la veracitat de les dades aportades en la comunicació i per comprovar si la realització de les obres s'ajusten a la legalitat vigent.
Efectes de silenci No n'aplica
Fi via Sense classificar
Observacions


>> Pot consultar aqui el document que detalla les preguntes freqüents. <<

Més informació


>> Pot consultar aqui el document que detalla les implicacions i bonificacions d'aquest tràmit. <<


Impresos relacionats
(Descàrrega clicant al nom del PDF)


En cas d'actuar mitjançant REPRESENTANT es pot utilitzar:

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
14 de juliol de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat