Inici -> Sessions

Informació urb.01 - Informe sobre consulta urbanística o Certificat d'aprofitament urbanístic

Descripció Emissió d'informe urbanístic segons el pla general i les revisions, així com els desenvolupaments vigents.
Qui ho pot sol·licitar? Qualsevol persona física o jurídica.
Documentació a aportar
  • taxa prevista en l'ordenança fiscal de l'any en curs (concepte 310)
  • plànol d'emplaçament del PGO 98 (es pot obtenir a l'oficina municipal d'informació urbanística o a la pàgina web municipal www.palmademallorca.es). Pot substituir-se per la referència cadastral (acreditada amb un document cadastral o una fotocòpia del rebut de l'IBI).
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

Taxa prevista per l'ordenança fiscal de l'any en curs (concepte 310): autoliquidació de 36,28€

Normativa
  • pla general d'ordenació urbana - PGOU 1988 (BOIB núm. 15, de 02/02/1999) i modificació de Normes urbanístiques - Text refós 2006 (BOIB núm. 170, de 30/11/2006)
  • plans directius o sectorials de nivell superior
  • normes i ordenances particulars segons la matèria de la consulta
Qui tramita la sol·licitud?

Secció d'Informació Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); extensió 8127 / 971 44 94 60

Horari: de 08:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres

Adreça electrònica: guia2014@palma.cat (informació electrònica)

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Adjuntar escriptura pública de representació de la persona jurídica.
Òrgan resolutori

Secció d'Informació Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 baixos

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta); extensió 8127 / 971 44 94 60

Horari: de 08:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres

Adreça electrònica: guia2014@palma.cat (informació electrònica)

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via Sense classificar
Observacions

En quins casos s'ha d'abonar la taxa? Quan l'interessat demana que se li emeti documentació amb validesa legal. En funció del tipus de documentació s'ha d'abonar en sol·licitar-la.

Si només es necessita informació el servei és gratuït, així com les consultes que es puguin fer a través del correu electrònic ( guia2014@palma.cat ), encara que aquestes darreres no tenen validesa legal, sinó únicament caràcter informatiu.

Més informació

A les sol·licituds indicar local o habitatge i la situació, carrer i número postal.

La persona interessada ha d'indicar telèfon de contacte i signar tota la documentació.

El plànol del PGO s'obté a la Secció d'Informació Urbanística o a la pàgina web de Palma

El certificat d'aprofitament urbanístic, si la finca objecte de consulta és edificable, tindrà una vigència de sis mesos, a comptar des de la notificació a la persona interessada.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
29 de juny de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat