Inici

Població.01 - Certificat de residència per a viatges per a residents a Palma (Sense cita prèvia)

Descripció

Vàlid per al descompte de residència per a viatges.

Validesa: 6 mesos desde la data d'expedició. No és necessari obtenir un certificat cada vegada que s'agafa un avió. La validesa del certificat és de sis mesos, per la qual cosa es pot utilitzar en tots els viatges que es realitzin en aquest període.

Es pot obtenir el certificat per a viatges utilitzant un certificat digital o DNIe, o bé amb la targeta ciutadana.

Comunicar les incidències amb certificat digital o DNIe al 010, i les incidències amb la targeta ciutadana a Població (extensions 1373 i 1374)

No és compatible amb sistemes operatius mòbils, com Apple iOS, Google Android, RIM BlackBerry o Microsoft Windows Phone

>> Obtenció certificat residència amb TARGETA CIUTADANA

Si s'utilitza la targeta ciutadana a la següent pantalla s'ha d'introduïr:

 • número de targeta ciutadana. No s'han d'introduir els zeros de l'esquerra (per exemple, si el seu núm. és el 0.012.345.678, s'introduirà 12345678)
 • data de naixement en format DD/MM/AAAA.

Si teniu targeta ciutadana però no disposau del número, podeu recuperar-lo en qualsevol moment a l' Àrea de l'usuari indicant DNI, data de naixement, correu electrònic i s'enviarà un missatge amb les dades sol·licitades.


>> Obtenció certificat residència amb CERTIFICAT DIGITAL

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar

Presencial:

Sol·licitud verbal, aportant la següent documentació:

 • ESPANYOLS:
  • DNI, carnet de conduir o passaport
 • ESTRANGERS:
  • NIE (targeta de residència)
  • passaport o carnet d'identitat del país comunitari + certificat del registre de ciutadà de la Unió Europea  
 • MENORS:
  • DNI, NIE o passaport del menor
  • DNI, NIE o passaport de la persona empadronada amb el menor
  • Llibre de família + DNI, NIE o passaport del pare o la mare
 • CENTRES D'ACOLLIDA:
  • document del centre que indiqui el menor per al qual es demana el certificat, i DNI de la persona que figura com a autoritzada per a recollir-lo  

Per Internet

 • certificat digital o DNI electrònic
On sol·licitar-lo?

Presencial:

 • OAC (Oficina d'Atenció a la Ciutadania) NO ÉS NECESSARI SOL·LICITAR CITA PRÈVIA
 • Caixers de BANKIA (abans Sa Nostra), i CAIXABANK (abans La Caixa), sempre i quan es tenguin les targetes d'aquestes entitats

Per Internet:

Preu i forma de pagament

Presencial:

 • taxa d'expedició de documents administratius, concepte 310-00.

Per Internet:

 • gratuït
Normativa

Reial decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim per als residents a les comunitats autònomes de Canàris i les Illes Balears, i a les ciutats de Ceuta i Melilla.

Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Persones inscrites al Padró municipal de Palma, residents amb passaport comunitari i dels següents països: Noruega, Suïssa, Liechtenstein i Islàndia, els seus familiars nacionals de tercers països beneficiaris del dret de residència o del dret de residència permanent i els ciutadans nacionals de tercers països, residents de llarga duració.

Nota: En els casos dels residents estrangers que s'esmenten, és important recordar que si no tenen el NIE gravat a la seva inscripció padronal, i en conseqüència no figuri el dit NIE al certificat que s'emeti, el dit certificat no serà vàlid als efectes del descompte de viatges.

Ajuda de la Seu Electrònica

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Més informació

Informació subvencions per al transport aeri (Ministeri de Foment)

15 d'octubre de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat