Inici

IBI.01 - Impost de Bens Immobles. Informació de l'impost

Descripció

L'impost de bens immobles (IBI) és un tribut directe que grava el valor dels bens immobles rústics, urbans i de característiques especials.

L'import del rebut de l'IBI es calcula en funció del valor catastral de l'immoble i el tipus de gravàmen

Qui ho pot sol·licitar?

Qui ha de pagar l'impost?  L'impost correspon abonar-lo als concessionaris, als titulars d'un dret de superfície, als usufructuaris o als propietaris d'un be immoble. La persona que ostenta la titularitat del dret l' 1 de gener és l' obligada a pagar l'import total de l'impost per aquell exercici. El nou titular haurà d'abonar l'impost a partir de l'exercici següent.

Documentació a aportar
Preu i forma de pagament
  • A qualsevol entitat bancària de les relacionades a l'avis de pagament
  • Per domiciliació bancària (els rebuts es poden domiciliar presentant la petició a les oficines de l'ATIB o a través de la seva pàgina web www.atib.es
  • Amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant el servei de banca electrònica de l'ATIB
Normativa
  • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre bens immobles
  • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Requisits
Recurs

En cas de disconformitat amb una resolució es pot presentar un recurs de reposició potestatiu o una reclamació economicoadministrativa en el termini d'un mes a partir de la notificació.

Els escrits s'han de presentar al Registre general de l'Ajuntament de Palma, a qualsevol oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) o en un registre de qualsevol altre administració pública o per correu.

Observacions

Qui cobra l'IBI?  La recaptació de l'impost es competència de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) d'acord amb el conveni subscrit entre aquesta entitat i l'Ajuntament de Palma.

Termini de pagament: El període de cobrament comença el 15 de setembre i finalitza el 15 de novembre, aquestes dates poden variar segons el calendari laboral o festiu.

Pagament fora de termini: Els rebuts que no s'hagin abonat en el període voluntari de pagament tindran un recàrrec i uns interessos de demora regulats a l' Art. 28 de la Llei general tributària.

Més informació

Exempcions:  Estan exempts del pagament de l'impost tots els bens immobles amb una quota inferior a 5€ i tots aquells que estableixi l'art. 7 de l'ordenança municipal i l'art. 62 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.I , prèvia sol·licitud, els bens immobles que es destinin a l'ensenyament per a centres docents concertats que tinguin la condició de subjectes passius de l'impost, els monts on es facin repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades i els bens declarats monument o jardí històric d'interès cultural del patrimoni històric espanyol que no estiguin afectes a explotacions econòmiques, quan compleixin les condicions regulades a l'art. 8 de l'ordenança municipal.

Bonificacions: Podran tenir bonificació els immobles de nova construcció i els de rehabilitació integral, els habitatges de protecció oficial (HPO), els habitatges en els que s'hagin instal·lat sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar i els habitatges que siguin el domicili habitual de les families nombroses. Les condicions per obtenir aquestes bonificacions se regulen a l'ordenança municipal.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
15 de setembre de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat