Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

IVTM.06 - Exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per als vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat

Descripció

L'Ordenança municipal preveu l'exempció de la quota de l'impost per als vehicles matriculats a nom de persones amb minusvalidesa amb un grau igual o superior al 33%

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones titulars d'un vehicle, que tinguin el reconeixement legal d'un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%

Observació: l'exempció per discapacitat no és aplicable a més d'un vehicle simultàniament.

Documentació a aportar
  • sol·licitud d'exempció de l'impost per als vehicles de persones amb discapacitat (IVTM.06)
  • fotocòpia del permís de circulació
  • fotocòpia acarada del CERTIFICAT de discapacitat emès per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma o de l'IMSERSO
  • Pels als casos amb dret a devolució, qualsevol document bancari que acrediti la titularitat i el número de compte corrent, que ha de ser el mateix que el titular del vehicle

En casos de canvi de vehicle:

  • sol·licitud d'exempció per discapacitat (comunicació de canvi de vehicle) IVTM.06 bis
On sol·licitar-lo?
Normativa

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (art. 3.1.e).

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Acreditar el grau de discapacitat amb el CERTIFICAT emès per l'òrgan component de la Comunitat Autònoma o de l'IMSERSO.

Quan puc demanar la exempció?

  • Art. 3.2. Abans que finalitzi el període de pagament voluntari del rebut. L'any 2021 és del 15 de març al 15 de juny. Una vegada finalitzat aquest període es reconeixerà l'exempció per a l'exercici següent. Quan es tracta de vehicles nous donats d'alta a la DGT es reconeix per a l'exercici en vigor si es demana en el període d'un mes des de la data de matriculació.
  • Si l'exempció se sol·licita quan ha transcorregut el termini la seva concessió té efectes en el període impositiu següent.
Més informació

Qui tramita la sol·licitud?
Secció d'IAE i IVTM
Plaça de Santa Eulàlia, 9, 1r pis
adreça electrònica: vehicles@palma.cat
telèfon 971 225900 ext. 1014-1015-1037-1039

Com sabré si m'han concedit l'exempció? Totes les resolucions es notifiquen.

Puc reclamar? Es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el Regidor de l'Àrea d' Economia, Hisenda i Innovació, o reclamació economicoadministrativa dirigida al Tribunal Economicoadministratiu Municipal de l'Ajuntament de Palma. Per tramitar la reclamació faci clic aquí

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
6 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat