Inici

IVTM.07 - Sol·licitud de devolució per baixa definitiva o temporal per sostracció del vehicle

Descripció

L'import de la quota de l'impost es prorrateja per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. El prorrateig també serà aplicable en els casos de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, comptant des del moment en què es produeix la baixa temporal en el registre públic corresponent

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones titulars d'aquets vehicles

Documentació a aportar
  • sol·licitud de devolució per baixa definitiva o temporal per sostracció del vehicle (IVTM.08)
  • qualsevol document bancari que acrediti el titutar i el número de compte corrent, que ha de ser el mateix que el del titular del vehicle.
On sol·licitar-lo?

Per internet a l'oficina virtual o a qualsevol oficina municipal d'atenció a la ciutadania

Normativa

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (art. 10.3)

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits
Més informació

Qui tramita la sol·licitud?
Secció d'IAE i IVTM
Plaça de Santa Eulàlia, 9, 1r pis
adreça electrònica: vehicles@palma.cat
telèfon 971 225900 ext. 1014-1015-1037-1039

Com sabré si m'han concedit la devolució? Totes les resolucions es notifiquen.

Puc reclamar? Es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el Regidor de l'Àrea d' Economia, Hisenda i Innovació, o reclamació economicoadministrativa dirigida al Tribunal Economicoadministratiu Municipal de l'Ajuntament de Palma. Per tramitar la reclamació faci clic aquí

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
15 de setembre de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat