Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

IVTM.03 - Bonificació per a vehicles híbrids de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Descripció

L'Ordenança municipal preveu una bonificació del 50% de la quota de l'impost per als vehicles híbrids (motor elèctric-benzina, elèctric-gasoil o elèctric-gas) de les classes turismes, camions, furgons, furgonetes, vehicles mixts adaptables, autobusos i autocars homologats. Si es tracta de vehicles de transport col·lectiu, amb més de 9 places, inclosa la del conductor, la bonificació és del 75%.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones titulars d'aquets vehicles

Documentació a aportar
  • sol·licitud de bonificació per als vehicles híbrids (IVTM.04)
  • fotocòpia del permís de circulació
  • fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
  • per als casos amb dret a devolució, qualsevol document bancari que acrediti la titularitat i el número de compte corrent, que ha de ser la mateixa que el del titular del vehicle.
On sol·licitar-lo?
Normativa

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (art. 5.2).

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

1. Acreditar el tipus de motor

2. No tenir cap tipus de deute municipal en període executiu

Quan puc demanar la bonificació?

  • Art. 5.4. S'ha de sol·licitar en el període d'1 mes des de la data de matriculació, o abans d'acabar el període de pagament voluntari del padró de cobrament en el cas de vehicles ja inclosos al padró de l'impost. L'any 2022 aquest període és del 14 de març al 31 de maig.
  • Art. 5.5. Si la bonificació se sol·licita quan ha transcorregut el termini la seva concessió té efectes en el període impositiu següent.
Més informació

Qui tramita la sol·licitud?
Secció d'IAE i IVTM
Plaça de Santa Eulàlia, 9, 1r pis
adreça electrònica: vehicles@palma.cat
telèfon 971 225900 ext. 1014-1015-1037-1039

Com sabré si m'han concedit la bonificació?  Totes les resolucions es notifiquen.

Puc reclamar?  Es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el Regidor de l'Àrea d' Economia, Hisenda i Innovació, o reclamació economicoadministrativa dirigida al Tribunal Economicoadministratiu Municipal de l'Ajuntament de Palma. Per tramitar la reclamació faci clic aquí

Quan es paga el rebut de l'IVTM bonificat?  El període de cobrament és el mateix que un rebut normal. Veure calendari del contribuent

Puc domiciliar el rebut?  Sí, a les oficines de l'Agència Tributària de les Illes Balears (c. de Francesc de Borja Moll, 22, o c. d'Isidoro Antillón, 19 A) o a https://www.atib.es/TL/Domiciliacion/Default.aspx  

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
9 de febrer de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat