Inici -> Sessions

Qualitat.02 - Sol·licitud del dret d'accés a la informació pública

Descripció

S'entenen per informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que tingui l'Ajuntament de Palma i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Es recorda que gran part de la informació accessible està ja publicada al web; per això es convida a visitar-la i assegurar-se que la informació que se cerca no està disponible.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i jurídiques

Quan iniciar el tràmit?

En cas d'iniciar el procediment de manera presencial, l'horari de les OAC és:
Tot l'any de 8.30 a 14 h, de dilluns a divendres
Horari ampliat OAC Avingudes d'octubre a maig: de dilluns a dijous de 8.30 a 17 h
Horari ampliat OAC Son Moix d'octubre a maig: de dilluns a dijous de 9.30 a 17 h; divendres de 9 a 14 h.


En cas d'iniciar el procediment de manera electrònica, 365 dies, 24 hores.

Documentació a aportar

Sol·licitud emplenada

La documentació que la persona sol·licitant consideri adient presentar

On sol·licitar-lo?

Presencial:

  • OAC (Oficines d'atenció a la ciutadania)

Per Internet:

  • amb certificat digital (adjuntant, emplenada, la sol·licitud de dret d'accés a la informació que trobareu més avall)
Preu i forma de pagament

La sol·licitud d'accés a la informació és gratuïta.
Quan la informació impliqui la realització de còpies en paper s'ha d'abonar la taxa d'expedició de documents administratius, concepte 310-00 (punt 35) per la reproducció de la informació sol·licitada.

Normativa
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
  • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Publicada al BOE núm.295, de 10 de desembre de 2013
Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Que es tracti de informació relativa a l'Ajuntament de Palma i els seus Organismes Autònoms i no estigui dins les causes d'inadmissió previstes a l'art. 18 o dins el límits al dret d'accés dels art. 14 i 15 de la Llei 19/2013.

Òrgan resolutori

Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania

Efectes de silenci Desestimatori
Recurs

Contra les resolucions dictades en matèria d'accés a la informació pública s'hi pot recórrer directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la possibilitat d'interposar la reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern a la qual es refereix l'article 24 de la Llei 19/2013. Aquesta reclamació substitueix els recursos administratius d'acord amb l'article 112.2 de la Llei 39/2015.

Observacions

Presencial:
El procediment per a exercir el dret d'accés s'inicia presentant la corresponent sol·licitud, dirigida al Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania i s'hi ha de fer constar:
- la identitat de la persona sol·licitant
- la informació que se sol·licita
- adreces de contacte, preferentment electrònica a l'efecte de comunicacions
- si s'escau, la modalitat que es prefereixi per a accedir a la informació sol·licitada, prioritzant la via electrònica.
Per via electrònica a través del portal de transparència.
- Amb certificat digital o Cl@ve

Termini de tramitació:  La resolució es notificarà a la persona interessada en el termini màxim d'un mes des que l'òrgan competent per resoldre rebi la sol·licitud. El termini queda interromput si no s'identifica suficientment la informació. En aquest cas es demana al sol·licitant que la concreti i se li atorga un termini de 10 dies. Així mateix, el termini queda interromput si la informació sol·licitada pot afectar drets o interessos de tercers, degudament identificats. En aquest cas es concedeix un termini de 15 dies perquè es puguin fer les al·legacions pertinents. El termini es pot ampliar si el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita ho fa necessari, amb notificació prèvia a la persona que ho sol·licita.

Més informació

Més informació: 010

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
16 de gener de 2023

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat