Inici

Participació Ciutadana.02 - Sol·licitud de participació als consells de centre

Descripció

Participació d'entitats ciutadanes als consells de centre dels casals de barri

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats ciutadanes inscrites al Registre municipal d'entitats ciutadanes (RMEC) que treballin en l'àmbit territorial del casal de barri

Documentació a aportar

Emplenar la sol·licitud específica per a participar als consells de centre i entregar-la a qualsevol OAC

On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Normativa
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local (articles 122 i 123)
  • Reglament de funcionament dels casals de barri de l'Ajuntament de Palma (articles 6 al 8)
Qui tramita la sol·licitud?

Participació Ciutadana
Plaça Santa Eulàlia, 9, 4t
Tel. 971 22 59 00

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Ser una entitat o associació legalment constituïda, inscrita al Registre municipal d'entitats ciutadanes (RMEC), que treballi en l'àmbit territorial del casal de barri i que hagi sol·licitat per escrit ser inclosa a les convocatòries del consell de centre.

Òrgan resolutori

Participació Ciutadana
Plaça Santa Eulàlia, 9, 4t
Tel. 971 22 59 00

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs

Potestatiu de reposició i/o contenciós administratiu

Observacions

El consell de centre és l'òrgan de participació ciutadana als casals de barri, de naturalesa consultiva i assessora en matèries que facin referència al mateix casal. La participació d'una entitat al consell de centre s'ha de sol·licitar per escrit i ha d'incloure el nom de la persona que representa l'entitat i el de la persona que la pot substituir. Una mateixa persona no pot ser representant de més d'una entitat.

Més informació
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
9 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat