Startseite

Obres.01 - Comunicació prèvia

Beschreibung


Comunicació que es fa a l'Ajuntament per a la realització d'obres vinculades o no a una activitat de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva de manera més simplificada, ja que no estan sotmeses a llicència segons la normativa urbanística vigent:

1. Comunicació Prèvia Simple (Model 1)

2. Comunicació Prèvia Complexa - amb direcció tècnica (Model 2)

3. Comunicació Prèvia Centre Històric i Zones de Protecció Ambiental i/o Arquitectònica (Model 3)

4. Comunicació Prèvia vinculada a activitat permanent innòcua o menor
    (Model 4)


  >> Pot consultar aqui el document que detalla casdascún dels quatre models. <<

Wer kann den Antrag stellen?

Qualsevol persona física o jurídica, degudament representada.

En cas de sol·licitar la Comunicació Prèvia en nom d'una persona física o jurídica és obligatòria l'acreditació de representació.

Wann ist das Verfahren einzuleiten?

Quan s'ha identificat l'obra a realitzar entre les establertes als diferents formularis de Comunicació Prèvia existents, s'ha emplenat correctament el model que procedeixi, es disposa de tota la documentació exigida i s'ha abonat la taxa corresponent.

Einzureichende Unterlagen

Consultau aquesta informació dins de la 'Descripció'

Wo kann der Antrag gestellt werden?

Els formularis de Comunicació Prèvia es troben publicats abaix d'aquesta mateixa plana.

La forma de tramitació és presencial davant qualsevol oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Palma OAC (Registre)

Gebühr und Zahlungsmodalität

"La quantia a abonar serà la resultant d'aplicar a l'import de les obres el 2,61 % en concepte de taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques Ordenança Fiscal 312,00, més el 4 % en concepte d'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Ordenança 282,00.

La base imposable és el pressupost d'execució material (PEM) del que cal excloure les següents partides:

 1. IVA i altres impost anàlegs
 2. altres taxes, preus públics i contraprestacions patrimonials de caràcter públic que pugui haver
 3. honoraris dels professionals
 4. benefici industrial o empresarial del contractista
 5. totes les partides que no siguin estrictament cost d'execució material: per exemple, s'ha de llevar la partida relativa a prevenció de riscos i seguretat
 6. La taxa i ICIO es meritaràn en el moment de presentació del corresponent formulari de comunicació prèvia.

L'abonament de la taxa i ICIO es farà efectiu a través de l'entitat bancària corresponent o mitjançant targeta bancària, una vegada realitzada l'autoliquidació en el Registre General de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania."

* A l'apartat de més informació trobareu informació tributària vinculada a les bonificacions en la taxa.
Gesetzliche Regelung
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.
 • Reglament general de la Llei 7/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per l'illa de Mallorca
 • Llei 7/2013, de 26 de novembre de règim jurídic d'accés i exercici d'Activitats a les Illes Balears.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Wer bearbeitet den Antrag? La Comunicació Prèvia no inicia un procediment administratiu, només es una forma d'actuació administrativa on la tolerància té efectes jurídics.La gerència d'Urbanisme és competent per a comprovar, per qualsevol mitjà admès en Dret i en qualsevol moment, la veracitat de les dades aportades en la comunicació i per comprovar si la realització de les obres s'ajusten a la legalitat vigent.
Art der Verfahrenseinleitung Antrag durch den Betroffenen
Anforderungen

La Comunicació Prèvia només serà vàlida i es podran iniciar les obres sempre que del formulari normalitzat degudament emplenat es desprengui que:

 • Les obres a realitzar per tipologia i ubicació es troben entre les intervencions establertes a un dels models de Comunicació Prèvia.
 • S'acredita la representació exigida, en cas d'actuar mitjançant representant.
 • S'hagi abonat la taxa i ICIO corresponent
 • S'hagin emplenat correctament tots els apartats del formulari
 • S'hagi aportat tota la documentació exigida.
Entscheidungsinstanz La Comunicació Prèvia no inicia un procediment administratiu, només es una forma d'actuació administrativa on la tolerància té efectes jurídics.La gerència d'Urbanisme és competent per a comprovar, per qualsevol mitjà admès en Dret i en qualsevol moment, la veracitat de les dades aportades en la comunicació i per comprovar si la realització de les obres s'ajusten a la legalitat vigent.
Auswirkungen der Nichtbescheidung Trifft nicht zu
Ausschöpfung des Verwaltungsverfahrens Nicht bewertet
Bemerkungen


>> Pot consultar aqui el document que detalla les preguntes freqüents. <<

Weitere Informationen


>> Pot consultar aqui el document que detalla les implicacions i bonificacions d'aquest tràmit. <<


Impresos relacionats
(Descàrrega clicant al nom del PDF)

 • Comunicació Prèvia Simple (PDF MODEL 1)
 • Comunicació Prèvia Complexa - amb direcció tècnica (PDF MODEL 2)
 • Comunicació Prèvia Centre Històric, i Zones de Protecció Ambiental i/o Arquitectònica (PDF MODEL 3)
 • Comunicació Prèvia vinculada a activitat permanent innòcua o menor ( PDF MODEL 4 )


En cas d'actuar mitjançant REPRESENTANT es pot utilitzar:

13 September 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telefon: 010 / 971225900 / 630308226
E-Mail: ajuntament@palma.cat