Inici -> Tràmits -> Catàleg de tràmits - Cercador

IVTM.01 - Altes a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Descripció

Cal fer el pagament de l'autoliquidació d'aquest Impost per matricular un vehicle nou, i també per matricular a Espanya vehicles que provenen de l'estranger.

Qui ho pot sol·licitar?
  • Persones físiques empadronades a Palma
  • Persones jurídiques que tinguin el seu domicili social o el de la seva sucursal al municipi de Palma que hagin de matricular un vehicle nou a la Prefectura de Tránsit
Documentació a aportar

Tingueu a mà:

On sol·licitar-lo?
  • Per Internet en aquesta pàgina web (sense certificat) 

1: Seleccionar l'opció de " Autoliquidació d'IVTM"
2: Emplenar formulari i confirmar les dades
3: Fer el pagament per internet (targeta bancària) o si ho preferiu, podeu imprimir l'autoliquidació per fer el pagament en persona en una entitat bancària.
Segons l'opció de pagament que trieu, haureu de continuar el tràmit d'alguna de les maneres següents:
Si pagueu per internet, haureu acabat el tràmit. Imprimiu el justificant de pagament per continuar amb la gestió de matriculació del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit.
Si preferiu pagar en persona, imprimiu els fulls d'autoliquidació i porteu-lo a una entitat bancària col·laboradora. Una vegada hagueu pagat l'impost, podreu continuar amb la gestió de matriculació del vehicle.

Per iniciar l'autoliquidació clicau aquí

Preu i forma de pagament

L'impost de vehicles té tarifes anuals que en el cas d'altes noves se prorrategen per trimestres. Les tarifes se troben a l'Annex de l'Ordenança fiscal de l'Ajuntament de Palma de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), concepte 113.00.

Normativa
  • RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
  • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Més informació

Per gaudir d'exempció/bonificació del pagament de l'impost d'IVTM, cal fer primer el pagament de l'autoliquidació i després presentar sol·licitud d'exempció/bonificació i, si s'escau, se tramitarà la devolució en els casos que legalment corresponguin aquestes exempcions/bonificacions.
S'haurà d'acompanyar del document de Tresoreria per obtenir la devolució.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
15 de setembre de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat