Inici

Sanitat.03 - Sol·licitud denúncia per molèsties de renous

Descripció

Expedients denúncia molèsties renous d'activitats, maquinaria, instal·lacions, o d'altres focus de renou.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica

Documentació a aportar
 • Sol.licitud on es denunciin els fets de manera detallada amb la maxima informació possible sol.licitant l'actuació municipal corresponent.
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat
 • Ordenança Municipal Reguladora del Renou i les Vibracions
 • Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acustica de les Illes Balears
 • Llei 37/2003, de 17 de novembre, del renou
 • Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, de desenvolupament de la Llei del Renou
Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Sanitat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Ser major d'edat

Òrgan resolutori

Servei de Sanitat

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs Potestatiu de reposició i contenciós administratiu
Observacions

L'Ajuntament pot actuar subsidiariament en cas d'incompliment de l'ordre de la Batlia, de, al seu cas, clausura de l'activitat o precinte del focus renouer,essent les despeses a càrrec del denunciat

Més informació

Aquests tipus d'expedients es poden arribar a resoldre amb l'ordre de paralització de l'activitat o dels focus renouers

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
9 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat