Inici

Medi Ambient i Benestar Animal.01 - Sol·licitud de llicència per a la tinença de cans potencialment perillosos

Descripció

Llicència de cans potencialment perillosos: Pit Bull Terrier; Staffordshire Bull Terrier; American Staffordshire Terrier; Rottweiler; Dogo Argentino; Fila Brasileño; Tosa Inu; Akita Inu; els que reuneixin la majoria de les caracteristiques  descrites a l'annexII del RD 287/2002 de desenvolupament de la Llei d'animals potencialment perillosos i els que  a criteri del veterinari manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o animals

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques que tenguin un animal d'aquestes característiques

Documentació a aportar
 • full de sol·licitud de llicència
 • fotocòpia del DNI
 • autorització per a la consulta de dades personals relatives a antecedents penals i delictes de naturalesa secual o certificat de manca d'antecedents penals
 • certificat de la Comunitat Autònoma en què consti que el propietari i/o posseïdor de l'animal no ha estat sancionat per les infraccions descrites  a l'article 13.3 de la Llei 50/1999 (per a obtenir-lo cal dirigir-se a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, carrer Reina Constança, 4. http://ramaderia.caib.es )
 • certificat de capacitat física i aptitud psicològica, expedit pels mateixos centres de reconeixement homologats que expedeixen certificats per al permís de conduir i d'armes
 • fotocopia del document acreditatiu del número de xip del ca
 • fotocopia del document acreditatiu d'haver contractat l'assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura no inferior a 120.000 € (pòlissa)
 • fotocopia del darrer rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa d'assegurança (en vigor)
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

Taxes fixades per l'ordenança fiscal municipal de l'any en curs, concepte 310,00. La taxa s'abona en recollir la llicència i el certificat.

Normativa
 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos
 • Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999
 • Llei 1/1992,  de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà.
 • Decret 56/1994, de 13 de maig, que aprova el Reglament per al desenvolupament de la Llei 1/1992.
Qui tramita la sol·licitud?

Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal
Carrer Joan Maragall, núm. 3  (07006-Palma)
Tel.: 971225900. Ext. 6267 ó 6268
Adreça electrònica: ecologia@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Ser major d'edat i propietari o posseïdor de l'animal potencialment perillós

Òrgan resolutori

Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal
Carrer Joan Maragall, núm. 3  (07006-Palma)
Tel.: 971225900. Ext. 6267 ó 6268
Adreça electrònica: ecologia@palma.cat

Efectes de silenci Estimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs

Potestatiu de reposició i contenciós administratiu

Més informació

Una vegada obtinguda la llicència s'ha de sol·licitar la inscripció al Registre municipal d'animals potencialment perillosos dins els 15 dies següents de la seva obtenció. Tambe es pot sol.licitar juntament amb la llicencia . En aquest cas,  a més de la documentació per a a l'obtenció de la llicencia, s'ha de presentar el certificat de sanitat animal, subscrit per un/una veterinari/a col.legiat/da (es pot obtenir de qualsevol professional que estigui en situació d'alta en el col.legi oficial) .

La inscripció al Registre Municipal d'animals potencialment perillosos s'ha d'actualitzar anualment. S'ha d'acompanyar  la sol.licitud amb un certificat sanitari de l'animal expedit per un veterinari col.legiat. Quan s'actualitza la llicencia  no s'ha de tornar a sol.licitar la inscripció al Registre d'animals potencialment perillosos.

La vigencia de la llicencia es de 5 anys

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
2 de novembre de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat