Inici

TCI.02 Reposició de Targeta Ciutadana (per deteriorament, sostracció, pèrdua, etc.)

Descripció

Sol·licitud d'una nova Targeta Ciutadana degut a la sostracció, pèrdua, etc.

Qui ho pot sol·licitar?

El titular de la Targeta Ciutadana

Documentació a aportar
 • DNI, NIE, passaport o permís de conducció espanyol
  Menors de 16 anys:
  - DNI del menor
  - DNI del seu representant legal (pare, mare o tutor legal), amb qui està empadronat

Mitjançant representant:
- DNI original del titular i del representant més autorització original signada. 

On sol·licitar-lo?

Presencial

Per Internet (exempta de taxa)

Si disposa de certificat digital,  el resident de Palma pot sol·licitar la reposició de la targeta, serà enviada al seu domicili amb el perfil vigent que tengui en el moment de formular la sol·licitud de reposició i estarà exempta de taxa.

En el supòsit de menors de 16 anys, la sol·licitud de reposició ha de ser subscrita pel pare, mare o tutor legal empadronat amb el menor. En el cas de que el menor no convisqui amb el pare, mare o tutor legal, l'Ajuntament comprovarà en el Padró Municipal d'Habitants de Palma que el sol·licitant de la targeta sigui representant legal del menor.

IMPORTANT: la targeta arribarà al domicili en el qual l'usuari està empadronat.

Per a iniciar el tràmit per Internet clicau aquí

Preu i forma de pagament

Presencial

La primera reposició és gratuïta i a partir de la segona i posteriors si el motiu de reposició és pèrdua o deteriorament imputable a l'usuari, tendrà una taxa de 6,39€ excepte que hagin passat dos anys des de l'expedició de la darrera targeta.

Per Internet gratuïta

Normativa
 • Decret de batlia 201705488, de 22 de març de 2017, Normes sobre sol·licitud d'emissió i ús de la Targeta Ciutadana (BOIB núm. 37, de 28 de març).
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre, i suplement en català núm. 17, de 30 de desembre)
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenrotllament de la Llei orgànica de protecció de dades
 • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006
 • Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP)
Qui tramita la sol·licitud?

OAC i EMT

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

De documentació (revisar apartat anterior)

Òrgan resolutori

OAC i EMT

Observacions

Descàrrega de documents

Carta de compromisos

Més informació

971225900 - 630308226 i 010

Termini de tramitació:

 • Presencial: la targeta s'entregarà al moment.
 • Per internet: la targeta s'enviarà per correu al domicili al qual hom està empadronat en el termini màxim de 3 dies laborables des de la sol·licitud.

Reposició de saldos:

El saldo d'una targeta substituïda, per deteriorament, pèrdua o sostracció, es pot recuperar acudint a l'Oficina d'Atenció al client de l'EMT:

 • El saldo que consti en el moneder en el moment de fer la reposició, es passarà a la targeta que tengui activa.
 • Si el saldo és un abonament mensual es tornarà en metàl·lic, els viatges que resten comptats des de l'endemà de l'anul·lació fins a la data de caducitat de  l'abonament. Si l'anul·lació de la targeta és posterior a la caducitat de l'abonament no es torna res.
 • Horari de l'EMT per recuperar el saldo: de dilluns a divendres de 8.15 a 14.30 h (Horari de caixa).

En el cas que la persona hagi fet una càrrega en el moneder de la targeta el mateix dia que la reposició, la quantia de la càrrega no es podrà tornar fins 24 hores després, ja que les dades de les càrregues no es veuen fins a l'endemà que s'han realitzat, excepte que l'usuari presenti el tíquet de recàrrega.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
10 de gener de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat