Inici

TCI.02 Reposició de Targeta Ciutadana (per deteriorament, sostracció, pèrdua, etc.)

Descripció

Sol·licitud d'una nova Targeta Ciutadana degut a la sostracció, pèrdua, etc.

Qui ho pot sol·licitar?

El titular de la Targeta Ciutadana

Documentació a aportar
 • DNI, NIE, passaport o permís de conducció espanyol
  Menors de 16 anys:
  - DNI del menor
  - DNI del pare o mare empadronat amb el menor o Llibre de Família/document de custòdia (*).

      (*) Altres casos consultar aquí

Mitjançant representant:
- DNI original del titular i del representant més autorització original signada. 

On sol·licitar-lo?

Presencial

Per Internet (exempta de taxa)

Si disposa de certificat digital o DNI electrònic,  el resident de Palma pot sol·licitar la reposició de la targeta, serà enviada al seu domicili amb el perfil vigent que tengui en el moment de formular la sol·licitud de reposició i estarà exempta de taxa.

AVÍS: la targeta arribarà al domicili en el qual la persona usuària està empadronat.

IMPORTANT: abans d'iniciar el tràmit serà necessari identificar-se amb un certificat digital.

 

Per a iniciar el tràmit per internet clicau aquí

Preu i forma de pagament

Presencial

La primera reposició és gratuïta i a partir de la segona i posteriors si el motiu de reposició és pèrdua o deteriorament imputable a l'usuari, tendrà una taxa de 6,39€ excepte que hagin passat dos anys des de l'expedició de la darrera targeta.

Per Internet gratuïta

Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Decret de batlia 202008782, de 17 de juny de 2020, Normes sobre sol·licitud d'emissió i ús de la Targeta Ciutadana (BOIB núm. 116, de 30 de juny)
 • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006
Qui tramita la sol·licitud?

OAC i EMT-Palma

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

De documentació (revisar apartat anterior)

Òrgan resolutori

OAC i EMT-Palma

Observacions

Descàrrega de documents

Carta de compromisos

Més informació

Termini de tramitació:

 • Presencial: la targeta s'entregarà al moment.
 • Per Internet: la targeta s'enviarà per correu al domicili al qual hom està empadronat en el termini màxim de 3 dies laborables des de la sol·licitud.

Telèfons: 971225590 de Targeta Ciutadana o 971225900 / 010 (Palma) del Servei d'Atenció Telefònica.

_________________________________________________________________________

Reposició de saldos:

El saldo d'una targeta substituïda per qualsevol motiu es pot recuperar, formulant una sol·licitud davant l'Oficina d'Atenció al Client de l'EMT- Palma des del mateix dia de la reposició:

 • Si el saldo que consta a la targeta és de moneder es traspassa a la targeta que es tengui activa.
 • Si el saldo és un abonament mensual es tornen els viatges que queden, comptats des del mateix dia de l'anul·lació fins a la data de caducitat de l'abonament. Si l'anul·lació de la targeta és posterior a la caducitat de l'abonament no es torna res.
 • Horari de l'EMT- Palma per recuperar el saldo: de dilluns a divendres de 8.15 a 14.30 h (Horari de caixa).

_________________________________________________________________________

Sol·licitud de canvi de nom a la Targeta Ciutadana:

Atès l'article 22 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, que estableix que les administracions públiques de les Illes Balears han de vetlar per tal que les persones beneficiàries d'aquesta llei siguin tractades en l'àmbit públic pel nom que les representa i d'acord amb el gènere amb el qual s'identifiquen, la persona usuària de la Targeta Ciutadana pot sol·licitar el canvi de nom a la mateixa.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
6 de maig de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat