Inici -> Sessions

TCI.03 Renovació o canvi de perfil de Targeta Ciutadana

Descripció

Sol·licitud de renovació o canvi de tarifa reduïda per al transport públic de l'EMT-Palma

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física:

 • El titular de la Targeta Ciutadana empadronat a Palma.
 • El titular de la Targeta Ciutadana resident del municipi en conveni s'ha de dirigir al seu ajuntament.
Documentació a aportar
 • DNI, NIE, passaport o permís de conducció espanyol en vigor
  Menors de 16 anys:
  - DNI del menor
  - DNI del pare o mare empadronat amb el menor o Llibre de Família/document de custòdia (*).

      (*) Altres casos consultar aquí

Mitjançant representant:
- DNI original en vigor del representant i fotocòpia del DNI en vigor del titular més autorizació original signada.

De manera automàtica els empadronats a Palma obtenen els següents perfils de tarifa reduïda per al transport de l'EMT-Palma :

 • Empadronat a Palma.............RESIDENT (preu reduït per viatge 0,80 €)
 • Menors de 5 a 16 anys..........MENOR GRATUÏT
 • A partir de 70 anys ..............CARNET GRAN B (Preu reduït per viatge 0,30 €).

Per a Estudiant, Carnet Verd, Carnet Gran, Família Nombrosa, Palma amb Tu i No Resident.  Veure documentació addicional aquí

On sol·licitar-lo?

Presencial

Preu i forma de pagament

Gratuïta (sol·licitud alta targeta ciutadana)

Normativa
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
  • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Decret de batlia 202008782, de 17 de juny de 2020, Normes sobre sol·licitud d'emissió i ús de la Targeta Ciutadana (BOIB núm. 116, de 30 de juny)
  • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006.
Qui tramita la sol·licitud?

OAC i EMT-Palma

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

De documentació (revisar apartat anterior)

Òrgan resolutori

OAC i EMT-Palma

Observacions

Descàrrega de documents

Carta de compromisos

Més informació

Termini de tramitació:

 • Presencial: la targeta s'entregarà al moment.
 • Els residents de municipis en conveni després d'haver sol·licitat la tarifa reduïda en el seu ajuntament hauran de passar a actualitzar la targeta per les oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma o per l'Oficina d'Atenció al Client de l'EMT-Palma (veure llista d'oficines).

Telèfons: 971225590 de Targeta Ciutadana o 971225900 / 010 (Palma) del Servei d'Atenció Telefònica.

_________________________________________________________________________

Sol·licitud de canvi de nom a la Targeta Ciutadana:

Atès l'article 22 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, que estableix que les administracions públiques de les Illes Balears han de vetlar per tal que les persones beneficiàries d'aquesta llei siguin tractades en l'àmbit públic pel nom que les representa i d'acord amb el gènere amb el qual s'identifiquen, la persona usuària de la Targeta Ciutadana pot sol·licitar el canvi de nom a la mateixa.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
30 de juny de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat