Inici -> Sessions

TCI.03 Renovació o canvi de perfil de Targeta Ciutadana

Descripció

Sol·licitud de renovació o canvi de tarifa reduïda per al transport públic de l'EMT-Palma

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física:

 • El titular de la Targeta Ciutadana empadronat a Palma.
 • El titular de la Targeta Ciutadana resident del municipi en conveni s'ha de dirigir al seu ajuntament.
Documentació a aportar

ESPANYOLS

 • DNI, carnet de conduir o passaport original en vigor

ESTRANGERS

 • Targeta d'identitat estranger original en vigor
 • o passaport o carnet d'identitat del país comunitari original en vigor + certificat del registre de ciutadà de la Unió Europea

Mitjançant representant:

MENORS

De manera automàtica els empadronats a Palma obtenen els següents perfils de tarifa reduïda per al transport de l'EMT-Palma :

 • Empadronat a Palma.............RESIDENT (preu reduït per viatge 0,80 €)
 • Menors de 5 a 16 anys..........MENOR GRATUÏT
 • A partir de 70 anys ..............CARNET GRAN B (Preu reduït per viatge 0,30 €).

Per a Estudiant, Carnet Verd, Carnet Gran, Família Nombrosa, Palma amb Tu i No Resident.  Veure documentació addicional aquí

On sol·licitar-lo?

Presencial

Preu i forma de pagament

Gratuïta (sol·licitud alta targeta ciutadana)

Normativa
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
  • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Decret de batlia 202008782, de 17 de juny de 2020, Normes sobre sol·licitud d'emissió i ús de la Targeta Ciutadana (BOIB núm. 116, de 30 de juny)
  • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006.
Qui tramita la sol·licitud?

OAC i EMT-Palma

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

De documentació (revisar apartat anterior)

Òrgan resolutori

OAC i EMT-Palma

Observacions

Descàrrega de documents

Carta de compromisos

Més informació

Termini de tramitació:

 • Presencial: la targeta s'entregarà al moment.
 • Els residents de municipis en conveni després d'haver sol·licitat la tarifa reduïda en el seu ajuntament hauran de passar a actualitzar la targeta per les oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma o per l'Oficina d'Atenció al Client de l'EMT-Palma (veure llista d'oficines).

Telèfons: 971225590 de Targeta Ciutadana o 971225900 / 010 (Palma) del Servei d'Atenció Telefònica.

30 de març de 2023

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat