Inici

TCI.01 Sol·licitud de Targeta Ciutadana

Descripció

Sol·licitud de Targeta Ciutadana que serveix de títol unipersonal per pagar el transport públic de l'EMT (autobús) aplicant tarifes econòmiques individualitzades en funció d'uns perfils definits. També serveix per donar-se d'alta com a usuari de Bicipalma (sistema de bicicleta pública), per obtenir per Internet certificats de residència per viatjar i per funcions relacionades amb les bones pràctiques de la gestió dels residus, com l'obertura dels contenidors marrons per a la matèria orgànica.

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física:

 • Resident de Palma (empadronat a Palma)
 • Resident a municipi en conveni (s'ha de dirigir al seu ajuntament). Consultau la llista de municipis en conveni.
 • Resident de les Illes Balears a municipi sense conveni (únic perfil No Resident)
Documentació a aportar
 • DNI, NIE, passaport o permís de conducció espanyol
  Menors de 16 anys:
  - DNI del menor
  - DNI del seu representant legal (pare, mare o tutor legal), amb qui està empadronat

Mitjançant representant:

- DNI original del titular i del representant més autorització original signada.

De manera automàtica els empadronats a Palma obtenen els següents perfils de tarifa reduïda per al transport de l'EMT :

 • Empadronat a Palma..............RESIDENT  (preu reduït per viatge 0,80 €)
 • Menors de 5 a 16 anys...........MENOR GRATUÏT
 • A partir de 70 anys ...............CARNET GRAN B (Preu reduït per viatge 0,30 €)


Per a Estudiant, Carnet Verd, Carnet Gran, Família nombrosa, Palma amb tu i No resident.  Veure documentació adicional Clicar aqui

On sol·licitar-lo?

Presencial

Per Internet, els residents de Palma, si disposen de certificat digital poden sol-licitar la targeta amb els següents perfils:

 • Resident
 • Menor, ho pot sol·licitar pare, mare o tutor legal amb qui està empadronat (l'Ajuntament de Palma farà la comprovació de convivència al Padró municipal d'habitants)
 • Estudiant (adjuntar matrícula en PDF)
 • Família nombrosa (adjuntar títol en PDF) (*)
 • Carnet Verd (adjuntar certificat que acrediti la discapacitat o minusvalidesa = o > 33% en PDF) (*)
 • Carnet Gran, subjecte als barems vigents (adjuntar certificat de pensió i declaració de renda 2018 en PDF) (*)
(*) Aquesta informació es pot obtenir prèvia autorització del titular, adjuntar autorització signada

Autorització per sol·licitar informació a altres Administracions Públiques

IMPORTANT: la targeta arribarà al domicili en el qual l'usuari està empadronat.

Per a iniciar el tràmit per Internet clicau aquí

Per a més informació respecte a la Targeta Ciutadana accediu aquí

Preu i forma de pagament

Gratuïta (sol·licitud d'alta targeta ciutadana)

Normativa
 • Decret de batlia 201705488, de 22 de març de 2017, Normes sobre sol·licitud d'emissió i ús de la Targeta Ciutadana (BOIB núm. 37, de 28 de març)
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre, i suplement en català núm. 17, de 30 de desembre)
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenrotllament de la Llei orgànica de protecció de dades
 • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006
 • Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP)
Qui tramita la sol·licitud?

OAC i EMT

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

De documentació (revisar apartat anterior)

Òrgan resolutori

OAC i EMT

Observacions

Descàrrega de documents 

Carta de compromisos

Més informació

Termini de tramitació:

 • Presencial: la targeta s'entregarà al moment.
 • Per internet: la targeta s'enviarà per correu al domicili al qual hom està empadronat en el termini màxim de 3 dies laborables des de la sol·licitud.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
9 de juliol de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat