Inici

TCI.01 Sol·licitud de Targeta Ciutadana

Descripció

Sol·licitud per primera vegada de la Targeta Ciutadana que serveix a títol unipersonal per pagar l'autobús urbà de Palma de l'EMT i la línia de metro M1 (UIB), aplicant tarifes econòmiques individualitzades en funció d'uns perfils definits. També serveix per obtenir gratuïtament per Internet certificats de residència per a viatges i per funcions relacionades amb les bones pràctiques de la gestió dels residus, com l'obertura dels contenidors marrons per a la matèria orgànica.

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física:

 • Resident a Palma (empadronat a Palma)
 • Resident de municipi en conveni (s'ha de dirigir al seu ajuntament). Consultau la llista de municipis en conveni
 • Resident a les Illes Balears a municipi sense conveni (únic perfil No Resident).
Documentació a aportar

ESPANYOLS

 • DNI, carnet de conduir o passaport original en vigor

ESTRANGERS

 • Targeta d'identitat estranger original en vigor
 • o passaport o carnet d'identitat del país comunitari original en vigor + certificat del registre de ciutadà de la Unió Europea

Mitjançant representant:

MENORS


De manera automàtica els empadronats a Palma obtenen els següents perfils de tarifa reduïda per al transport de l'EMT-Palma:

 • Empadronat a Palma.............RESIDENT (preu reduït per viatge 0,80€)
 • Menors de 5 a 16 anys..........MENOR GRATUÏT
 • A partir de 70 anys................CARNET GRAN B (preu reduït per viatge 0,30€).

.

Per Estudiant, Carnet Verd, Carnet Gran, Família Nombrosa, Palma amb Tu i No Resident. Veure documentació adicional aquí.

On sol·licitar-lo?

Presencial

Per Internet 

Si disposen de certificat digital o DNI electrònic els residents a Palma poden sol·licitar la Targeta Ciutadana, que rebran per correu postal en el domicili en el qual estan empadronats, en un termini de 15 dies aproximadament, amb els següents perfils:

 • Resident

 • Menor Gratuït, ho pot sol·licitar pare, mare o tutor legal empadronat amb el menor. Si no conviu en el mateix domicili, consultar més a dalt la documentació a aportar per als menors de 16 anys

 • Estudiant (adjuntar matrícula)

 • Família Nombrosa (adjuntar títol de família nombrosa o monoparental)

 • Carnet Verd (adjuntar certificat que acrediti la discapacitat o minusvalidesa = o > 33%)

 • Carnet Gran, subjecte als barems vigents (adjuntar certificat de pensió i declaració de renta 2021)

 • Palma amb Tu, per a major de 45 anys o entre 17 i 30 anys (adjuntar informe del SOIB com aturat de llarga durada, mínim 12 mesos ininterromputs).

IMPORTANT: abans d'iniciar el tràmit serà necessari identificar-se amb un certificat digital.

Per a iniciar el tràmit per internet clicau aquí

Preu i forma de pagament

Gratuita (solicitud alta tarjeta ciudadana)

Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Decret de batlia núm. 202008782, de 17 de juny de 2020. Normes sobre sol·licitud d'emissió i ús de la Targeta Ciudadana. (BOIB núm. 116, de 30 de juny)
 • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de Desembre de 2006.
Qui tramita la sol·licitud?

OAC i EMT- Palma

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

OAC i EMT- Palma

Observacions

Descàrrega de documents

Carta de compromisos

Més informació

Termini de tramitació:

 • Presencial: la targeta s'entregarà al moment.
 • Por Internet
  • La targeta s'enviarà en el termini màxim de 3 dies laborables des de la sol·licitud. 
  • Rebreu la targeta per correu postal en un termini de 15 dies aproximadament en el domicili en el qual estau empadronat.

Telèfons: 971225590 de Targeta Ciutadana o 971225900 / 010 (Palma) del Servei d'Atenció Telefònica.

30 de març de 2023

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat