Inici

TCI.01 Sol·licitud de Targeta Ciutadana

Descripció

Sol·licitud per primera vegada de la Targeta Ciutadana que serveix a títol unipersonal per pagar l'autobús urbà de Palma de l'EMT i la línia de metro M1 (UIB), aplicant tarifes econòmiques individualitzades en funció d'uns perfils definits. També serveix per donar-se d'alta com a usuari de Bicipalma (sistema de bicicleta pública), per obtenir gratuïtament per Internet certificats de residència per a viatges i per funcions relacionades amb les bones pràctiques de la gestió dels residus, com l'obertura dels contenidors marrons per a la matèria orgànica.

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física:

 • Resident a Palma (empadronat a Palma)
 • Resident de municipi en conveni (s'ha de dirigir al seu ajuntament). Consultau la llista de municipis en conveni
 • Resident a les Illes Balears a municipi sense conveni (únic perfil No Resident).
Documentació a aportar
 • DNI, NIE, passaport o permís de conducció espanyol original en vigor
  Menors de 16 anys:
  - DNI del menor
  - DNI del pare o mare empadronat amb el menor o llibre de família/document de custòdia (*).

        (*) Altres casos consultar aquí

Mitjançant representant:
DNI original en vigor del representant i fotocòpia del DNI en vigor del titular més autorizació original signada.


De manera automàtica els empadronats a Palma obtenen els següents perfils de tarifa reduïda per al transport de l'EMT-Palma:

 • Empadronat a Palma.............RESIDENT (preu reduït per viatge 0,80€)
 • Menors de 5 a 16 anys..........MENOR GRATUÏT
 • A partir de 70 anys................CARNET GRAN B (preu reduït per viatge 0,30€).

.

Per Estudiant, Carnet Verd, Carnet Gran, Família Nombrosa, Palma amb Tu i No Resident. Veure documentació adicional aquí.

On sol·licitar-lo?

Presencial

Per Internet 

Si disposen de certificat digital o DNI electrònic els residents a Palma poden sol·licitar la Targeta Ciutadana, que rebran per correu postal en el domicili en el qual estan empadronats, en un termini de 15 dies aproximadament, amb els següents perfils:

 • Resident

 • Menor Gratuït, ho pot sol·licitar pare, mare o tutor legal empadronat amb el menor. Si no conviu en el mateix domicili, consultar més a dalt la documentació a aportar per als menors de 16 anys

 • Estudiant (adjuntar matrícula en PDF)

 • Família Nombrosa (adjuntar títol de família nombrosa o monoparental en PDF)

 • Carnet Verd (adjuntar certificat que acrediti la discapacitat o minusvalidesa = o > 33% en PDF)

 • Carnet Gran, subjecte als barems vigents (adjuntar certificat de pensió i declaració de renta 2020 en PDF)

 • Palma amb Tu, per a major de 45 anys o entre 17 i 30 anys (adjuntar informe del SOIB com aturat de llarga durada, mínim 12 mesos ininterromputs, en PDF).

IMPORTANT: abans d'iniciar el tràmit serà necessari identificar-se amb un certificat digital.

Per a iniciar el tràmit per internet clicau aquí

Preu i forma de pagament

Gratuita (solicitud alta tarjeta ciudadana)

Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Decret de batlia núm. 202008782, de 17 de juny de 2020. Normes sobre sol·licitud d'emissió i ús de la Targeta Ciudadana. (BOIB núm. 116, de 30 de juny)
 • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de Desembre de 2006.
Qui tramita la sol·licitud?

OAC i EMT- Palma

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

OAC i EMT- Palma

Observacions

Descàrrega de documents

Carta de compromisos

Més informació

Termini de tramitació:

 • Presencial: la targeta s'entregarà al moment.
 • Por Internet
  • La targeta s'enviarà en el termini màxim de 3 dies laborables des de la sol·licitud. 
  • Rebreu la targeta per correu postal en un termini de 15 dies aproximadament en el domicili en el qual estau empadronat.

Telèfons: 971225590 de Targeta Ciutadana o 971225900 / 010 (Palma) del Servei d'Atenció Telefònica.

_________________________________________________________________________

Sol·licitud de canvi de nom en la Targeta Ciutadana:

Atès l'artícle 22 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, que estableix que les administracions públiques de les Illes Balears han de vetlar per tal que les persones beneficiàries d'aquesta llei siguin tractades en l'àmbit públic pel nom que les representa i d'acord amb el gènere amb el qual s'identifiquen, la persona usuària de la Targeta Ciutadana pot sol·licitar el canvi de nom a la mateixa.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
11 de març de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat