Inici

TCI.01 Sol·licitud de Targeta Ciutadana

Descripció

Sol·licitud de Targeta Ciutadana que serveix de títol unipersonal per pagar el transport públic de l'EMT (autobús) aplicant tarifes econòmiques individualitzades en funció d'uns perfils definits. També serveix per donar-se d'alta com a usuari de Bicipalma (sistema de bicicleta pública), per obtenir per Internet certificats de residència per viatjar i per funcions relacionades amb les bones pràctiques de la gestió dels residus, com l'obertura dels contenidors marrons per a la matèria orgànica.

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física:

 • Resident en Palma (empadronat en Palma).
 • Resident de municipi en conveni (s'ha de dirigir al seu ajuntament). Consultau la llista de municipis en conveni.
 • Resident en Illes Balears a municipi sense conveni (únic perfil No Resident).
Documentació a aportar
 • DNI, NIE, passaport o permís de conducció espanyol
  Menors de 16 anys:
  - DNI del menor
  - DNI del pare o mare empadronat amb el menor o Llibre de Família/document de custòdia (*)

        (*) Altres casos consultar aquí

Mitjançant representant:
DNI original del titular i del representant més autorizació original signada.


De manera automàtica els empadronats a Palma obtenen els següents perfils de tarifa reduïda per al transport de l'EMT:

 • Empadronat a Palma.............RESIDENT (preu reduït por viatge 0,80€)
 • Menors de 5 a 16 anys..........MENOR GRATUÏT
 • A partir de 70 anys................CARNET GRAN B (preu reduït por viatge 0,30€)

.

Per Estudiant, Carnet Verd, Carnet Gran, Família nombrosa, Palma amb tu i No resident. Veure documentació adicional. Clicar aqui.

On sol·licitar-lo?

Presencial

Per Internet, els residents de Palma, si disposen de certificat digital poden sol·licitar la targeta amb els següents perfils:

 • Resident.
 • Menor, ho pot sol·licitar pare, mare o tutor legal amb qui està empadronat (l' Ajuntament de Palma fará la comprobació de convivència al Padró Municipal d'Habitants).
 • Estudiant (adjuntar matrícula en PDF).
 • Família nombrosa (adjuntar títul en PDF).
 • Carnet Verd (adjuntar certificat que acrediti la discapacitat o minusvalidesa = o > 33% en PDF).
 • Carnet Gran, subjecte als barems vigents (adjuntar certificat de pensió i declaració de renta 2018 en PDF).

AVÍS: la targeta arribarà al domicili en el qual la persona usuària està empadronada.

IMPORTANT: abans d'iniciar el tràmit serà necessari introduir un certificat digital.


Para iniciar el tràmite per internet clicau aquí


Per a més informació respecte a la Targeta Ciudadana, accediu aquí

Preu i forma de pagament

Gratuita (solicitud alta tarjeta ciudadana)

Normativa
 • Decret de batlia núm. 201705488, de 22 de març de 2017. Normes sobre sol·licitud d'emisió i ús de la Targeta Ciudadana. (BOIB núm. 37, de 28 de març)
 • LLei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal - (BOE núm. 298, de 14 de desembre i suplement en català núm. 17, de 30 de desembre)
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre de desenrotllament de la Llei orgànica de protecció de dades.
 • Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de Desembre de 2006
 • Llei 11/2007 d'accés electrónic dels ciutadans als Serveis Públics (LAECSP)
Qui tramita la sol·licitud?

OAC i EMT

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

OAC i EMT

Observacions

Descarga de documentos

Carta de compromisos

Més informació

Termini de tramitació:

 • Presencial: la targeta s'entregarà al moment.
 • Por Internet: la targeta s'enviarà per correu al domicili al qual hom està empadronat en el termini màxim de 3 dies laborables des de la sol·licitud.

Telèfons: 971225590 - 971225900 o 010 (Palma)

_________________________________________________________________________

Sol·licitud de canvi de nom en la Targeta Ciutadana:

Atès l'artícle 22 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, que estableix que les administracions públiques de les Illes Balears han devetllar per tal que les persones beneficiàries d'aquesta llei siguin tractades en l'àmbit públic pel nom que les representa i d'acord amb el gènere amb el qual s'identifiquen, la persona usuària de la Targeta Ciudadana pot sol·licitar el canvi de nom a la mateixa.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
2 de març de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat