Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

Cultura.09 - Premis Ciutat de Palma

Descripció Premis Ciutat de Palma
Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques

Documentació a aportar

L'obra que concursa i el que s'estableixi a cada base en concret

On sol·licitar-lo?
Normativa

Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament que desenvolupa el que preveu aquesta Llei; el Decret legislatiu 2/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions; l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Palma, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de dia 28 de juliol de 2005 (BOIB 140, de 22,09,05), la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca i les Bases d'Execució del Pressupost general corresponent.

Qui tramita la sol·licitud?

Negociat de Cultura, C/ de l'Almudaina, 7A, 3r - 07001 Palma. Tel. 971723083

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Els que s'estableixin a les Bases

Òrgan resolutori

Negociat de Cultura, C/ de l'Almudaina, 7A, 3r - 07001 Palma. Tel. 971723083

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via Sense classificar
Més informació

Dins la convocatòria dels premis hi ha unes bases concretes per a cada modalitat

3 de setembre de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat