Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

Participació Ciutadana.04 - Nova inscripció al Registre municipal d'entitats ciutadanes

Descripció Nova inscripció al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes
Qui ho pot sol·licitar? Associació
Documentació a aportar
 • sol·licitud específica
 • còpia dels estatuts de l'entitat adaptats a la Llei 1/2002 o normes de funcionament vigents
 • fotocòpia del CIF
 • membres i càrrecs de la Junta Directiva actual i telèfons de contacte del president i secretari.
 • certificat del secretari que especfiiqui el nombre de socis inscrits en el moment de fer la sol·licitud.
 • adreça social i telèfon de l'entitat
 • adreça postal
 • memòria d'activitats (en cas d'associacions que no són de nova creació)
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 1 mesos
Normativa
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació
 • Reglament orgànic de participació ciutadana, aprovat pel Ple del 25 de novembre de 2004 (BOIB núm. 187, ext., de 31 de desembre)
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
Qui tramita la sol·licitud?

Participació Ciutadana
Pl. de Santa Eulalia, 9 (3a planta)

Tel. 971 22 59 02

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Associació legalment constituïda i amb els estatuts adaptats a la Llei 1/2002 (Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació)
Òrgan resolutori

Participació Ciutadana
Pl. de Santa Eulalia, 9 (3a planta)

Tel. 971 22 59 02

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Observacions Si l'entitat inscrita al Registre municipal d'entitats ciutadanes modifica les seves dades (adreça, telèfon, membres de la Junta...) ho ha de comunicar per escrit a l'Ajuntament.
Més informació
 • Una associació ha d'estar inscrita al Registre municipal d'entitats ciutadanes? La inscripció és voluntària, però suposa determinats beneficis.
 • Per a què serveix la inscripció al Registre municipal d'entitats ciutadanes? En primer lloc, la inscripció pot ser un requisit per a optar a determinades subvencions. També permet la possibilitat que l'entitat inscrita participi als consells de districte, als consells d'àea i al Consell Social de la Ciutat (òrgans de participació ciutadana), si té atorgada la declaració d'utilitat publicomunicipal.
 • La inscripció al Registre municipal d'entitats ciutadanes és permanent? No, la inscripció s'ha de renovar cada any.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
4 de gener de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat