Inici -> Tràmits

Participació Ciutadana.04 - Nova inscripció al Registre municipal d'entitats ciutadanes

Descripció Nova inscripció al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes
Qui ho pot sol·licitar? Associació
Documentació a aportar
 • Instància de sol·licitud de Nova Inscripció degudament emplenada.
 • Còpia dels estatuts vigents normalitzats conforme a la legislació vigent, amb el segell de l'organisme adient, que pot ser la Conselleria de Presidència, la Conselleria d'Educació, el Registre de Fundacions, o la que pertoqui depenent del tipus d'entitat.
 • Còpia de la resolució de l'organisme competent a la inscripció de l'entitat al registre d'entitats jurídiques.
 • Fotocòpia del CIF definitiu de l'entitat.
 • Declaració de la sessió a la qual fou elegida la junta diretiva amb el núnero DNI del president, vicepresident, secretari i tresorer. La Junta Directiva que figura en aquesta declaració ha de coincidir amb la que consta al Registre d'Associacions. Si s'ha modificada s'ha d'aportar la resolució del canvi de Junta Directiva del Registre. d'Associacions competent.
 • Declaració del nombre de socis, patrons, entitats o memembres segons el tipus d'entitat, que conformen l'associació en el moment d'inscriure's.
 • Memòria d'activitats de l'any anterior si no és una entitat de nova creació.
 • Les entitats d'àmbit estatal han d'aportar, a més, un certificat del Registre al qual està inscrita l'entitat que acrediti l'obertura d'una delegació a Palma.
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 1 mesos
Normativa
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació
 • Reglament orgànic de participació ciutadana, aprovat pel Ple del 25 de novembre de 2004 (BOIB núm. 187, ext., de 31 de desembre)
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Qui tramita la sol·licitud?

Participació Ciutadana
Pl. de Santa Eulalia, 9 (3a planta)

Tel. 971 22 59 02

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Associació legalment constituïda i amb els estatuts adaptats a la Llei 1/2002 (Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació)
Òrgan resolutori

Participació Ciutadana
Pl. de Santa Eulalia, 9 (3a planta)

Tel. 971 22 59 02

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Observacions Si l'entitat inscrita al Registre municipal d'entitats ciutadanes modifica les seves dades (adreça, telèfon, membres de la Junta...) ho ha de comunicar per escrit a l'Ajuntament.
Més informació
 • Una associació ha d'estar inscrita al Registre municipal d'entitats ciutadanes? La inscripció és voluntària, però suposa determinats beneficis.
 • Per a què serveix la inscripció al Registre municipal d'entitats ciutadanes? En primer lloc, la inscripció pot ser un requisit per a optar a determinades subvencions. També permet la possibilitat que l'entitat inscrita participi als consells de districte, als consells d'àea i al Consell Social de la Ciutat (òrgans de participació ciutadana), si té atorgada la declaració d'utilitat publicomunicipal.
 • La inscripció al Registre municipal d'entitats ciutadanes és permanent? No, la inscripció s'ha de renovar cada any.

Presentar la sol·licitud i els documents a través de la Seu Electrònica del Ajuntament de Palma o el Registre Electrònic General, i amb el certificat electrònic de l'associació, atès que el 2 d'abril de 2021 va entrar en vigor l'obligatorietat per a totes les persones jurídiques de relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics (art. 14 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
24 de març de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat