Inici -> Firma electrònica

Participació Ciutadana.04 - Nova inscripció al Registre municipal d'entitats ciutadanes

Descripció Nova inscripció al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes
Qui ho pot sol·licitar? Associació
Documentació a aportar
 • sol·licitud específica
 • còpia dels estatuts de l'entitat adaptats a la Llei 1/2002 o normes de funcionament vigents
 • fotocòpia del CIF
 • membres i càrrecs de la Junta Directiva actual i telèfons de contacte del president i secretari.
 • certificat del secretari que especfiiqui el nombre de socis inscrits en el moment de fer la sol·licitud.
 • adreça social i telèfon de l'entitat
 • adreça postal
 • memòria d'activitats (en cas d'associacions que no són de nova creació)
On sol·licitar-lo? Qualsevol OAC (Registre)
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 1 mesos
Normativa
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació
 • Reglament orgànic de participació ciutadana, aprovat pel Ple del 25 de novembre de 2004 (BOIB núm. 187, ext., de 31 de desembre)
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
Qui tramita la sol·licitud?

Participació Ciutadana
Pl. de Santa Eulalia, 9 (3a planta)

Tel. 971 22 59 02

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Associació legalment constituïda i amb els estatuts adaptats a la Llei 1/2002 (Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació)
Òrgan resolutori

Participació Ciutadana
Pl. de Santa Eulalia, 9 (3a planta)

Tel. 971 22 59 02

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució no posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Observacions Si l'entitat inscrita al Registre municipal d'entitats ciutadanes modifica les seves dades (adreça, telèfon, membres de la Junta...) ho ha de comunicar per escrit a l'Ajuntament.
Més informació
 • Una associació ha d'estar inscrita al Registre municipal d'entitats ciutadanes? La inscripció és voluntària, però suposa determinats beneficis.
 • Per a què serveix la inscripció al Registre municipal d'entitats ciutadanes? En primer lloc, la inscripció pot ser un requisit per a optar a determinades subvencions. També permet la possibilitat que l'entitat inscrita participi als consells de districte, als consells d'àea i al Consell Social de la Ciutat (òrgans de participació ciutadana), si té atorgada la declaració d'utilitat publicomunicipal.
 • La inscripció al Registre municipal d'entitats ciutadanes és permanent? No, la inscripció s'ha de renovar cada any.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
19 de novembre de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat