Inici

Activitats.11 - Renovació de llicència d'establiment de classe B amb música

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...
Documentació a aportar
  • Sol·licitud
  • Certificat de compliment de les condicions de la llicència i no haver realitzat canvis substancials
On sol·licitar-lo? Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015
Preu i forma de pagament
  • Taxa fixada a l'ordenança municipal fiscal de l'any en curs.
  • La quantia és fixa d'acord amb la tarifa B de l'ordenança.
Normativa
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
  • Ordenança municipal reguladora dels renous i vibracions, aprovada per acord del Ple de dia 19 de desembre de 2013 (BOIB núm. 4, de 9 de gener de 2014)
  • Ordenança de regulació d'horaris d'obertura al públic, de condicions dels locals, d'emplaçament i d'instal·lació dels establiments de les ofertes d'entreteniment i restauració, de concurrència pública, aprovada per acord del Ple de dia 9 d'abril de 2003 (BOCAIB núm. 73, de 22 de maig) i modificada per acord del Ple de dia 19 d'abril de 2011 (BOIB núm. 79, de 31 de maig)
Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments


Av. de Gabriel Alomar, 18 (2a planta)

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Titular de la llicència d'establiment de classe B amb música
Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments


Av. de Gabriel Alomar, 18 (2a planta)

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Efectes de silenci No n'aplica
Fi via Sense classificar
Observacions

La renovació dels establiments de classe B amb música s'ha de fer cada 3 anys, entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre.

Més informació

Es pot obtenir la renovació de la llicència d'amenització musical complementària si no es disposa de llicència d'obertura i funcionament? No, la llicència d'obertura i funcionament és un requisit indispensable per a la renovació.

Si s'ha obtingut la renovació de la llicència de amenització musical complementària, se n'ha de sol·licitar la placa distintiva (per a establiments amb activitat musical)? Si.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
19 de setembre de 2017

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat