Home -> Sessions

Registre General

Description

Procediment que permet a un usuari iniciar un tràmit o procediment administratiu presentant una sol·licitud genèrica així com la documentació necessària per a precisar o completar dades.

Who can make this request?

«El sol·licitant pot esser una persona física o jurídica. En cas de representant, aquest ha d'acreditar la seva representació»

Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

When was the procedure started?

Els horaris de l'atenció presencial es poden consultar a les Oficines d'atenció a la ciutadania (OACs).

A la seu electrònica es pot presentar una sol·licitud els 365 dies, les 24 hores.

Documentation to be submitted
 • Presencialment
  • un exemplar de la sol·licitud general o específica (si el tràmit ho requereix emplenada i firmada per l'interessat.
  • la documentació que el sol·licitant consideri adient presentar.
  • un document ORIGINAL I EN VIGOR vàlid per a verificar la identitat i la firma de l'interessat.
  • Si s'actua en representació d'altres s'ha d'acreditar la representació.
 • Per Internet:
  • Comprovar si el tràmit requereix un model específic de sol·licitud i adjuntar-lo emplenat com a document annex (catàleg de tràmits).
  • Si s'actua en representació d'altres s'ha d'acreditar la representació
  • Cal destacar que:
   • El format de fitxers que es permet és el següent: pptx, jpg, jpeg, txt, xml, xsig, xlsx, odg, odt, ods, pdf, odp, png, svg, tiff, docx, rtf.
   • No està permès el format comprimit ZIP
   • Per a poder adjuntar fitxers IEE primer s'ha de canviar el nom afegint-hi la extensió DOCX (exemple: revisió_ite_refcat00001.iee s'ha de canviar per: revisió_ite_refcat00001.iee.docx)
   • La mida màxima per fitxer és de 10 MB.
   • La mida màxima del conjunt de fitxers adjunts és de 15 Mb.
   • El nombre màxim de documents a adjuntar és de 5.
   • Si la sol·licitud, escrit o comunicació inclou documentació annexa que superi els límits establerts en aquest formulari, quant a nombre de documents annexos i / o a la mida dels mateixos, es pot fer un segon assentament registral amb la resta d'informació indicant a l'assumpte la referència al número de registre del primer.
   • Potser que l'organisme de destinació no pugui llegir els fitxers .xsig i en aquest cas, podria rebutjar-los.
Where can I request this?

Full informatiu accés a Registre Electrònic

Price and payment method Gratuït
Legislation

Marc legal

 • Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics (RD 203/2021, de 30 de març)
 • Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local (LBRL)
 • Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL)
 • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i Reglament (UE) 2016/679
Ways to start procedure Upon request of the party
Requirements

Per Internet:

 • Disposar de certificat digital vàlid de persona física, jurídica, etc.
 • Revisar els requisits tècnics (feu click aqui).
Comments
 • Descàrrega de documents per a la tramitació presencial:

         Sol·licitud general exposició llarga                                                  
         Sol·licitud general exposició breu

 • Autorització per a la presentació de documents al registre municipal en nom d'una altra persona:

         Autorització per presentar documents al registre municipal en nom d'una altra persona

 • Carta de compromisos       

        Carta de compromisos del Servei d'Atenció a la Ciutadania

More information

Per la resolució de dubtes relacionades amb la plataforma per presentar sol·licituds pot fer la seva consulta als següents canals:

 Telèfon 060
 
 Bùstia
 
 WebChat (suport tècnic)

14 of March, 2023

Ajuntament de Palma
Square de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 010 / 971225900 / 630308226
Email: ajuntament@palma.cat