Home -> Sessions

Registre General

Description

Procediment que permet a un usuari iniciar un tràmit o procediment administratiu presentant una sol·licitud genèrica així com la documentació necessària per a precisar o completar dades.

Who can make this request?

«El sol·licitant pot esser una persona física o jurídica. En cas de representant, aquest ha d'acreditar la seva representació»

Cal destacar que a partir del 2 d'abril entra en vigor l'obligatorietat de relacionar-se amb l'administració per medis electrònics per a diverses subjectes (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques):

"2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració."

When was the procedure started?

Els horaris de l'atenció presencial es poden consultar a les Oficines d'atenció a la ciutadania.  

A la seu electrònica es pot presentar una sol·licitud els 365 dies, les 24 hores.

Documentation to be submitted
 • La documentació que la persona sol·licitant consideri adient presentar. 
 • Quan la sol·licitud es faci per internet, cal destacar que: o
  • El format de fitxers que es permet és el següent: pptx, jpg, jpeg, txt, xml, xsig, xlsx, odg, odt, ods, pdf, odp, png, svg, tiff, docx, rtf.
  • La mida màxima per fitxer és de 10 MB.
  • La mida màxima del conjunt de fitxers adjunts és de 15 Mb. 
  • El nombre màxim de documents a adjuntar és de 5.
  • En el cas que la seva sol·licitud, escrit o comunicació inclogui documentació annexa que superi els límits establerts en aquest formulari, quant a nombre de documents annexos i / o a la mida dels mateixos, pot realitzar un segon assentament registral amb la resta d'informació indicant en l'assumpte de el mateix la referència al número de registre de el primer. 
  • Els fitxers .xsig poden no ser llegibles per l'organisme destí, en aquest cas, aquest organisme podria rebutjar-lo.
Where can I request this?

Per a iniciar el tràmit per Internet clicau aquí

Price and payment method Gratuït
Legislation

Marc legal

 • Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local (LBRL)
 • Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL)
 • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i Reglament (UE) 2016/679
 • Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques, així com la utilització de mitjans telemàtics per a la substitució de l'aportació de certificats pels ciutadans.
 • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. (LEF)
 • Reial Decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició de document nacional d'identitat i els seus certificats de signatura electrònica.
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
Ways to start procedure Upon request of the party
Requirements

Abans de la presentació per Internet es recomana comprovar l'acompliment dels requisits tècnics.

Comments
 • Descàrrega de documents per a la tramitació presencial:

         Sol·licitud general exposició llarga                                                  
         Sol·licitud general exposició breu

 • Autorització per representar

         Autorització per representar una tercera persona

 • Carta de compromisos       

        Carta de compromisos del Servei d'Atenció a la Ciutadania

More information

Per la resolució de dubtes relacionades amb la plataforma per presentar sol·licituds pot fer la seva consulta als següents canals:

 Telèfon 060
 
 Bùstia
 
 WebChat (suport tècnic)

24 of March, 2021

Ajuntament de Palma
Square de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 010 / 971225900 / 630308226
Email: ajuntament@palma.cat