Inici -> Informació general -> Calendari del contribuent

Registre General

Descripció

Procediment que permet a un usuari iniciar un tràmit o procediment administratiu presentant una sol·licitud genèrica així com la documentació necessària per a precisar o completar dades.

Qui ho pot sol·licitar? Ciutadans en general
Documentació a aportar

Quan la sol·licitud es faci per Internet, la plataforma permet aportar fins 20 fitxers amb una mida màxima de 6144 Kb cada un. Els fitxers no han de dur firma electrònica, la plataforma sol·licita la firma electrònica de tots els documents aportats. Les extensions permeses d'aquest són: gif, jpeg, jpg, png, bmp, doc, rtf, odt, sxw, txt , pdf i zip.

On sol·licitar-lo?
 • Internet amb certificat digital: el/la sol·licitant autenticat mitjançat el certificat digital pot presentar a la seu electrònica la sol·licitud general així com la documentació que consideri convenient atenent als requisits definits a l'apartat "Documentació a aportar"
  Per motius tècnics, la tramitació de sol·licituds de persones jurídiques, com sol·licitant o representant, actualment no és possible. Si desitgeu enregistrar un tràmit d'aquestes característiques, us preguem que indiqueu les dades de l'empresa (CIF i Raó Social) a l'apartat descriptiu "Dades de la sol·licitud. Expòs.", en lloc de fer-ho als camps del formulari, per tal d'evitar que el sistema rebutgi la vostre sol·licitud.

  Les passes per a la presentació per Internet són:

  1. Emplenar el formulari de la sol·licitud genèrica.
  2. Adjuntar-hi la documentació.
  3. Signar electrònicament la sol·licitud i els documents annexos.
  4. Imprimir o guardar el PDF justificant.

  Per a iniciar el tràmit per Internet clicau aquí

Preu i forma de pagament Gratuït
Normativa

Marc legal

 • Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local (LBRL)
 • Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL)
 • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i Reglament (UE) 2016/679
 • Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques, així com la utilització de mitjans telemàtics per a la substitució de l'aportació de certificats pels ciutadans.
 • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. (LEF)
 • Reial Decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició de document nacional d'identitat i els seus certificats de signatura electrònica.
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Abans de la presentació per Internet es recomana comprovar l'acompliment dels requisits tècnics.

Per evitar que els avisos de notificació quedin a la seva safata de correu no desitjat, es recomana marcar el nivell de seguretat BAIX a les "Opcions de correu no desitjat", del seu programa de correu.

Observacions
 • Descàrrega de documents per a la tramitació presencial:

         Sol·licitud general exposició llarga                                                  
         Sol·licitud general exposició breu

 • Autorització per representar

         Autorització per representar una tercera persona

 • Carta de compromisos       

        Carta de compromisos del Servei d'Atenció a la Ciutadania

14 de maig de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat