Inici

Registre General

Descripció

Procediment que permet a un usuari iniciar un tràmit o procediment administratiu presentant una sol·licitud genèrica així com la documentació necessària per a precisar o completar dades.

Qui ho pot sol·licitar?

«El sol·licitant pot ser una persona física o jurídica. Si és un representant, ha d'acreditar la seva representació»

Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que duguin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, en aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Quan iniciar el tràmit?

Els horaris de l'atenció presencial es poden consultar a les oficines d'atenció a la ciutadania (OACs).

A la Seu Electrònica es pot presentar una sol·licitud els 365 dies, les 24 hores.

Sí es un registre per una altra administració pública cal demanar cita prèvia

Documentació a aportar
 • Presencialment
  • un exemplar de la sol·licitud general o específica (si el tràmit ho requereix emplenada i firmada per l'interessat.
  • la documentació que el sol·licitant consideri adient presentar.
  • un document ORIGINAL I EN VIGOR vàlid per a verificar la identitat i la firma de l'interessat.
  • Si s'actua en representació d'altres s'ha d'acreditar la representació.
 • Per Internet: amb certificat digital 
  • Comprovar si el tràmit requereix un model específic de sol·licitud i adjuntar-lo emplenat com a document annex (catàleg de tràmits).
  • Si s'actua en representació d'altres s'ha d'acreditar la representació
  • Cal destacar que:
   • El format de fitxers que es permet és el següent: pptx, jpg, jpeg, txt, xml, xsig, xlsx, odg, odt, ods, pdf, odp, png, svg, tiff, docx, rtf.
   • No està permès el format comprimit ZIP
   • Per a poder adjuntar fitxers IEE cal convertir l'arxiu IEE a una altra extensió prèviament a fer el registre. Es recomana canviar únicament l'extensió IEE a l'extensió XML, sense modificar res més de l'arxiu, (exemple: revisió_ite_refcat00001.iee s'ha de canviar per: revisió_ite_refcat00001.xml)
   • La mida màxima per fitxer és de 10 MB.
   • La mida màxima del conjunt de fitxers adjunts és de 15 Mb.
   • El nombre màxim de documents a adjuntar és de 5.
   • Si la sol·licitud, escrit o comunicació inclou documentació annexa que supera els límits establerts en aquest formulari, quant a nombre de documents annexos i / a la seva mida dels mateixos, es pot fer un segon assentament registral amb la resta d'informació indicant a l'assumpte la referència al número de registre del primer.
   • Potser que l'organisme de destinació no pugui llegir els fitxers .xsig i en aquest cas, podria rebutjar-los.
On sol·licitar-lo?

VIDEOTUTORIAL

Full informatiu accés a Registre Electrònic

Preu i forma de pagament

Gratuït, excepte correus.

Normativa

Marc legal

 • Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics (RD 203/2021, de 30 de març)
 • Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local (LBRL)
 • Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL)
 • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i Reglament (UE) 2016/679
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Per Internet:

Observacions
 • Descàrrega de documents per a la tramitació presencial:

         Sol·licitud general exposició llarga                                                  
         Sol·licitud general exposició breu

 • Autorització per a la presentació de documents al registre municipal en nom d'una altra persona o acreditació de la representació de persones físiques:

        Full representació persones físiques

 • Carta de compromisos       

        Carta de compromisos del Servei d'Atenció a la Ciutadania

Més informació

Per a resoldre dubtes relacionats amb la plataforma per a presentar sol·licituds podeu fer la vostra consulta als següents canals:

 Telèfon 060
 
 Bùstia
 
 WebChat (suport tècnic)

14 de març de 2023

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat