Inici -> Sessions

Activitats.10 - Placa distintiva de determinats establiments públics (segons OREHO)

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...
Documentació a aportar
  • Sol·licitud
  • Còpia de la llicència d'obertura i funcionament de l'activitat
  • Certificat de renovació de la llicència d'amenització complementària, si escau
  • Certificat d'adequació a la disposició transitòria 2a de l'Ordenança reguladora d'horaris i condicions dels establiments d'entreteniment i restauració de concurrència pública, si escau
On sol·licitar-lo? Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 1 mesos
Normativa
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
  • Ordenança reguladora d'horaris i condicions dels establiments d'entreteniment i restauració de concurrència pública, aprovada per acord plenari el 9 d'abril de 2003 (BOIB núm. 73, de 22 de maig)
Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Telèfon: 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació Petició persona interessada o ofici indistintament
Requisits Titular de l'activitat
Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Telèfon: 971 22 59 00 (centraleta)

Efectes de silenci Estimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu, contenciós administratiu i extraordinari de revisió
Observacions
  • La placa distintiva permet identificar la categoria de l'establiment i el seu horari d'obertura i tancament.
  • Si una vegada passat el termini legalment establert no s'ha dictat resolució s'han de complir tots els requisits exigits per la legislació perquè es doni el silenci administratiu positiu.
  • Si manca algun dels requisits exigits es poden obtenir plaques amb horaris restringits.
Més informació

Per a quin tipus d'establiments s'ha de sol·licitar aquesta placa distintiva? Per a bars amb música, cafè teatres, cafè concerts, sales de festes, discoteques i sales de ball.
També es requereix per a obtenir una ampliació d'horari a establiments públics sense música (bars, restaurants i cafeteries).

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
11 de març de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat