Inici -> Informació general -> Calendari del contribuent

Mobilitat.504 - Sol·licitud de placa de gual

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...

Documentació a aportar

En el cas de llicència de gual VINCULAT A UNA ACTIVITAT:

 • Sol·licitud general exposició breu
 • Full indicatiu sobre l'accés a l'efecte de la placa de gual vinculat a una activitat (model A01)
 • Declaració responsable sol·licitud llicència de gual vinculat a una activitat (model A02)

En el cas de llicència de gual per a APARCAMENT VINCULAT A UN ÚNIC HABITATGE:

 • Sol·licitud general exposició breu
 • Full de dades sobre llicència de gual vinculat a un únic habitatge (model MG01)
 • Declaració responsable de sol·licitud de llicència de gual vinculat a un únic habitatge (model MG02)
 • Documentació que relacioni la persona peticionària de la llicència de gual amb l'habitatge únic (rebut IBI, escriptura propietat, contracte de lloguer, etc)
 • Fotografies actuals (vista general de tota la façana, vista de l'accés des del número de població)
 • Plànol o croquis de la parcel·la i la façana situant el portal on es sol·licita el gual
On sol·licitar-lo?

Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015

Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament
 • Taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a l'aparcament exclusiu, prohibició de l'estacionament i càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
 • Aquesta taxa està fixada a l'ordenança fiscal municipal de l'any en curs (en funció de la categoria de la via, de la capacitat de l'aparcament...).
Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166, de 30 de novembre de 2013)
 • Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació economica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries (BOIB núm. 177, de 29 de novembre)
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis (BOE núm. 311, de 27 de desembre)
 • Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis al mercat interior (BOIB núm. 171, de 25 de novembre)
 • Ordenança municipal de circulació (BOIB núm. 80, de 5 de juliol de 2001)
Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Mobilitat

Av. Sant Ferràn s / nº (2a planta) (Edifici de la Policia Local)

07013 - Palma

Telèfon: 971 22 55 22

guals@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Propietaris, arrendataris i/o usufructuaris dels locals, dels aparcaments o dels espais d'estacionament a l'aire lliure

Òrgan resolutori

Departament de Mobilitat

Av. Sant Ferràn s / nº (2a planta) (Edifici de la Policia Local)

07013 - Palma

Telèfon: 971 22 55 22

guals@palma.cat

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs

De reposició potestatiu i contenciós administratiu

Més informació

Abans de sol·licitar la placa de gual el local per al qual es demana el gual ha de disposar de la corresponent llicència d'activitat. Si no en té, s'ha de sol·licitar la llicència d'activitat davant el departament d'Activitats i Seguretat d'Establiments.

El gual es pot demanar una vegada es disposi del títol habilitant de l'activitat.

S'exceptuen de la necessitat d'obtenir el títol habilitant de l'activitat els aparcaments vinculats a un únic habitatge.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
19 de gener de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat