Inici

Activitats.09 - Sol·licitud de gual permanent

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...
Documentació a aportar
 • Sol·licitud
 • Full indicatiu sobre l'accés a l'efecte de la placa de gual (segons model A00)

En el cas de llicència de gual per a aparcament vinculat a un habitatge únic, s'haurà d'aportar:

 • Sol·licitud
 • Declaració responsable de sol·licitud de llicència de gual vinculat a un únic habitatge.
 • Documentació que relacioni la persona peticionària de la llicència de gual amb l'habitatge únic (rebut IBI, escriptura propietat, contracte de lloguer, etc)
 • Fotografies actuals (vista general de tota la façana, vista de l'accés des del número de població)
 • Plànol o croquis de la parcel·la i la façana situant el portal on es sol·licita el gual
On sol·licitar-lo?

Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015

Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament
 • Taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a l'aparcament exclusiu, prohibició de l'estacionament i càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
 • Aquesta taxa està fixada a l'ordenança fiscal municipal de l'any en curs (en funció de la categoria de la via, de la capacitat de l'aparcament...).
Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166, de 30 de novembre de 2013)
 • Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries (BOIB núm. 177, de 29 de novembre)
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis (BOE núm. 311, de 27 de desembre)
 • Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis al mercat interior (BOIB núm. 171, de 25 de novembre)
 • Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears (BOIB núm. 152, de 28 d'octubre)
 • Ordenança municipal de circulació (BOIB núm. 80, de 5 de juliol de 2001)
Qui tramita la sol·licitud?

Llicències de gual en general:

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Llicències de gual per a aparcament vinculat a un habitatge únic:

Departament de Mobilitat
Av. Sant Ferràn s / nº (2a planta) (Edifici de la Policia Local)
07013 - Palma
Telèfon: 971 22 55 22

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Propietaris, arrendataris i/o usufructuaris dels locals, aparcaments o espais d'estacionament a l'aire lliure

Òrgan resolutori

Llicències de gual en general:

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Llicències de gual per a aparcament vinculat a un habitatge únic:

Departament de Mobilitat
Av. Sant Ferràn s / nº (2a planta) (Edifici de la Policia Local)
07013 - Palma
Telèfon: 971 22 55 22

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs

De reposició potestatiu i contenciós administratiu

Més informació

El primer que s'ha de tenir en compte és si el local per al qual es demana el gual té llicència d'activitat. Si no en té s'ha de sol·licitar llicència d'activitat permanent major, menor o innòcua segons el nombre de places de vehicles que hi caben o dels metres quadrats del local.

El gual es pot demanar al mateix temps que la llicència d'activitat o més endavant; mai abans de la llicència d'activitat.

En tot cas, s'exceptuen de la necessitat d'obtenir el permís d'instal·lació i de presentar la declaració responsable per iniciar i exercir l'activitat els aparcaments vinculats a un únic habitatge.

També intervé l'Àrea de Mobilitat per la instal·lació de la placa de gual i el pintat de la reserva d'espai.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
11 de març de 2020

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat