Inici -> Sessions

Activitats.12 - Comunicació de transmissió o canvi de titular d'activitat (article 12 de la Llei 7/2013)

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...
Documentació a aportar

Si hi ha firma de qui cedeix l'activitat:

 • Fotocòpia del document d'identitat del nou titular
 • Fotocòpia del document d'identitat de qui cedeix l'activitat
 • Fotocòpia del document que acredita la representació si qui cedeix l'activitat o el nou titular és una persona jurídica, una comunitat de béns o una comunitat de propietaris
 • Si no hi ha firma de qui cedeix l'activitat:

 • Fotocòpia del document d'identitat del nou titular
 • Fotocòpia del document que acredita la representació si el nou titular és una persona jurídica, una comunitat de béns o una comunitat de propietaris
 • Fotocòpia d'un document que acrediti el seu dret (contracte de lloguer, alta a l'impost d'activitats econòmiques -IAE-, acta de constitució de comunitat de propietaris si es tracta d'un garatge, aparcament o gual, etc.) per a justificar l'explotació de l'activitat (ús i gaudi de l'establiment)
 • Certificat emès per tècnic/ca competent que acrediti que no s'han efectuat modificacions substancials a l'activitat d'acord amb l'article 12 de la Llei 7/2013, de règim jurídic d'instal·lació accés i exercici d'activitats a les Illes Balears
 • On sol·licitar-lo? Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015
  Preu i forma de pagament No merita taxa
  Normativa
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
  • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats (BOIB núm. 166, de 30 de novembre)
  Qui tramita la sol·licitud?

  Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
  Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
  07006 Palma
  Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

  Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
  Requisits Ser el nou explotador de l'activitat
  Òrgan resolutori

  Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
  Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
  07006 Palma
  Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

  Efectes de silenci No n'aplica
  Més informació L'Ajuntament comunicarà al nou titular l'estat actual de la tramitació de l'expedient que es traspassa. El nou titular es subroga en els drets i obligacions de l'anterior titular, entre aquestes continuar la tramitació i presentar la documentació que resta i la declaració responsable de l'activitat.
  DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
  11 de març de 2020

  Ajuntament de Palma
  Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
  Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
  Correu electrònic: ajuntament@palma.cat