Inici -> Sessions

Infraestructures.06 - Llicència d'ocupació de la via pública per raó d'obres

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent
Documentació a aportar

· Sol·licitud específica firmada per a demanar llicència d'ocupació de via pública i complimentats tos els camps.

· Plànol d'emplaçament que indica la situació del lloc d'ocupació.

· Plànol detallat de l'ocupació sol·licitada a escala i acotat, que indica els límits de la façana, els accessos al local, els elements a situar i tot el mobiliari urbà, així com passos de vianants, etc.

· Presentació de la llicència d'obres

· En determinats casos, documentació addicional:
    o Reportatge fotogràfic
    o Aval bancari
    o Fitxa tècnica del vehicle, si escau
    o Responsable de l'obra

· NO ES TRAMITARÀ CAP RENOVACIÓ SI NO S'ADJUNTEN FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL EN EL MOMENT DE LA PETICIÓ.
· Si no realitzarà obres, haurà de presentar una declaració responsable d'ocupació SENSE OBRES, per als següents casos o similars: carrega/descàrrega per a camió de transport d'aigües, combustible i neteja de vidres.

On sol·licitar-lo?

Es presentarà la sol·licitud firmadaen un document PDF via telemàtica al correu tramitacioLOVP@palma.cat del Servei d'Accessibilitat iOcupació de la via pública per obres. En cas de no disposar de correuelectrònic podrà presentar la sol·licitud en les oficines del registremunicipal (OAC).

Preu i forma de pagament

La quantia de les taxes està fixada a l'ordenança municipal fiscal de l'any en curs:

· taxa d'expedició de documents, concepte 310-00

· taxa d'ocupació de la via pública, concepte 316-01

El resguard del pagament de les taxes s'haurà d'enviar al correu SACOV@palma.cat

Normativa

· Ordenança municipal reguladora de la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic local amb enderrocs, materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i similars Ordenança fiscal municipal

· Condicions generals (pdf)

· Manual de normes bàsiques per a l'execució d'obres

· Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. Publicat en el BOE del 06/08/2021

Qui tramita la sol·licitud?

Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat

Camí dels Reis, 400 (Son Pacs)

Tel. 971 764 800

Per a consultes: SACOV@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Tenir una llicència d'obra.
Òrgan resolutori

Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat

Camí dels Reis, 400 (Son Pacs)

Tel. 971 764 800

Per a consultes: SACOV@palma.cat

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Més informació

El termini de tramitació és inmediat amb un mínim de 72 hores per a la seva tramitació, exceptuant els casos en què quedi pendent aportar més documentació, en aquest cas es desestimarà la petició i on l'interessat/da haurà d'enviar de nou correu amb tota la documentació.

Qui ha d'aportar la senyalització a les ocupacions de la via pública? L'interessat. La Policia Local entrega els adhesius informatius corresponents juntament amb la llicència.

Quants m² ocupa un contenidor? Un de normal, 6 m²; un de petit, 4 m², i un sac, 1 m².

Els permisos d'ocupació de la via pública s'han de sol·licitar amb un mínim de 72 hores d'antelació a efectes de que es pugui informar a la Policia Local i tenir el seu vist i plau.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
2 de novembre de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat