Inici -> Sessions

Infraestructures.05 - Llicència d'obres a vies públiques per a canalització de serveis, soterrament, cales, rebaixada de voravia. ** IMPORTANT - Nova Documentació **

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent, preferentment l'empresa promotora de l'obra
Documentació a aportar A la instància s'incorpora la descripció de la documentació complementària a aportar
On sol·licitar-lo?

A qualsevol OAC (oficines d'atenció a la ciutadania)


Termini de tramitació El termini de tramitació és de 30 dies
Preu i forma de pagament

La quantia de les taxes i de l'impost a satisfer està fixada a l'ordenança municipal fiscal de l'any en curs.

  • taxa de llicència urbanística, concepte 312-00
  • impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICO), concepte 282-00  
  • taxa d'ocupació del subsòl, sòl i vol dels terrenys del domini públic local, concepte   316-06.
Normativa

· Ordenança municipal d'instal·lacions de conduccions de serveis a la via i espais públics al sòl urbà de l'annex VI de les normes generals del PGOU de 1985 (BOCAIB nº 88 de 20 de juliol de 1990 pg. 823 563 MB.)

· Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. Publicat en el BOE 6/08/21.

· Condicions generals (pdf)

· Manual de normes bàsiques per a l'execució d'obres

· Manual d'Accessibilitat a les obres en via pública o espai obert a l'ús públic en viari

· Ordenança fiscal municipal

Qui tramita la sol·licitud?

Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat.     Camí dels Reis, 400 (Son Pacs)

Tel. 971 764 800

SACOV@palma.cat

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Poden sol·licitar aquest tipus de llicències tant els particulars com les empreses de serveis
Òrgan resolutori

Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat.     Camí dels Reis, 400 (Son Pacs)

Tel. 971 764 800

SACOV@palma.cat

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
2 de novembre de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat