Inici

Gestió.03 - Reversió d'immoble expropiat

Descripció

Es retornen els terrenys expropiats a l'anterior titular o als seu hereus si s'han incomplit els supòsits pels quals varen ser expropiats d'acord amb l'establert a la legislació urbanística forçosa.

Qui ho pot sol·licitar?
 • Expropiat
 • En aplicació de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2/10/2015) també es pot designar representant per al procediment mitjançant poder notarial o apoderament apud acta per compareixença personal en aquestes dependències concertant cita prèvia.
Documentació a aportar
 • Sol·licitud de reversió
 • Identificació de l'immoble
 • Acreditació de la condició d'hereu, si escau
 • Còpia del poder de representació, si s'actua a través de representant
On sol·licitar-lo?

Persones físiques: a qualsevol OAC (Registre) o a la Seu Electrònica.

Persones jurídiques o persones físiques obligades a relacionar-se telemàticament amb l'Administració: a la Seu Electrònica.

Normativa
 • Articles 54 i 55 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa. (BOE 351 de 17/12/1954).
 • Articles del 63 a 70 del Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació forçosa. (BOE 160 de 20/06/1957)
 • Article 47 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. (BOE 261 de 31 d'octubre de 2015).
 • Article 141 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB 160 de 29 de desembre de 2017)
 • Reglament General de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'illa de Mallorca. (BOIB 66 de 30 d'abril de 2015), modificat per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 143 de 15 de novembre de 2018)
 • Pla General d'Ordenació Urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 1999) i modificació de normes urbanístiques - Text Refós 2006 (BOIB núm. 170 de 30 de novembre de 2006)
Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídic Administratiu de Gestió Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 (4a planta)

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8433

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Ser l'antic titular de l'immoble o els seus hereus
Òrgan resolutori

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídic Administratiu de Gestió Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 (4a planta)

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8433

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Més informació

Òrgan resolutori:  Junta de Govern

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
15 de març de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat