Inici -> Sessions

Gestió.01 - Alliberament d'expropiació

Descripció

En aplicació del sistema d'expropiació per raons urbanístiques, els afectats per l'expropiació es comprometen a fer pel seu compte el que es pretén aconseguir per expropiació.

Qui ho pot sol·licitar?
 • Propietari o Comunitat de Propietaris
 • En aplicació de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2/10/2015) també es pot designar representant per al procediment mitjançant poder notarial o apoderament apud acta per compareixença personal en aquestes dependències concertant cita prèvia.
Documentació a aportar
 • sol·licitud d'alliberament d'expropiació formulada pel propietari dels béns
 • acreditació de la titularitat de l'immoble afectat (nota simple del Registre de la Propietat)
 • plànol per plantes en el qual s'identifiqui l'àmbit de les finques registrals l'alliberament de les quals es pretén.
 • si l'immoble pertany a diversos propietaris, relació detallada de tots, amb les seves dades personals
 • si hi ha comunitat de propietaris, còpia autenticada de l'acord que insta l'alliberament de l'expropiació i del nomenament del president que el faculta per a la tramitació de l'expedient
 • si s'actua a través de representant, còpia del poder de representació
 • si el sol·licitant de l'alliberament és una persona jurídica, còpia de l'escriptura de constitució.
 • fotografies de l'edifici afectat, si té una superfície o particularitats que puguin plantejar problemes (edificis que donen a més d'un carrer, de límits imprecisos, etc.)
 • Una vegada aprovat inicialment l'alliberament de l'expropiació, el propietari ha d'acceptar expressament les condicions de l'alliberament, sol·licitar la llicència d'obres i presentar aval.
On sol·licitar-lo?

Persones físiques: a qualsevol OAC (Registre) o a la Seu Electrònica.

Persones jurídiques o persones físiques obligades a relacionar-se telemàticament amb l'Administració: a la Seu Electrònica.

Normativa
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. (BOE 261, de 31 d'octubre de 2015).
 • Art. 95 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears (BOIB 160 de 29 de desembre de 2017)
 • Reglament General de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'illa de Mallorca. (BOIB 66 de 30 d'abril de 2015), modificat per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 143 de 15 de novembre de 2018)
 • Llei 39/2015 de l'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2 d'octubre de 2015)
 • Pla General d'Ordenació Urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 1999) i modificació de normes urbanístiques - Text Refós 2006 (BOIB núm. 170 de 30 de novembre de 2006)
Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídic Administratiu de Gestió Urbanística 

Av. de Gabriel Alomar, 18 (4a planta)

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8433

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Ser titular de l'immoble amb previsió d'expropiació.
Òrgan resolutori

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídic Administratiu de Gestió Urbanística 

Av. de Gabriel Alomar, 18 (4a planta)

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8433

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu.
Més informació

Òrgan resolutori: Junta de Govern

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
15 de març de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat