Inici -> Sessions

Gestió.06 - Cessió de terrenys per a nova alineació

Descripció

Aconseguir que la parcel·la limiti amb vial públic perquè sigui un solar edificable segons les determinacions del PGOU

Qui ho pot sol·licitar?
 • Indiferent: persones físiques, persones jurídiques
 • En aplicació de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2/10/2015) també es pot designar representant per al procediment mitjançant poder notarial o apoderament apud acta per compareixença personal en aquestes dependències concertant cita prèvia.
 • També es podrà presentar el model Acreditatiu de representació davant la Gerència d'Urbanisme (disponible a Descàrrega de documents)
Documentació a aportar
 • Sol·licitud general
 • Acreditació de la titularitat de la propietat (per nota simple i escriptura)
 • Poders de representació en cas de persona jurídica
 • Plànol d'alineació oficial de l'Ajuntament de Palma
On sol·licitar-lo?

Persones físiques: a qualsevol OAC (Registre) o a la Seu Electrònica.

Persones jurídiques o persones físiques obligades a relacionar-se telemàticament amb l'Administració: a la Seu Electrònica.

Normativa
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. (BOE 261, de 31 d'octubre de 2015).
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB 160, de 29 de desembre de 2017)
 • Reglament General de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'illa de Mallorca. (BOIB 66 de 30 d'abril de 2015), modificat per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 143 de 15 de novembre de 2018)
 • Llei 39/2015 de l'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2 d'octubre de 2015)
 • Pla General d'Ordenació Urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 1999) i modificació de normes urbanístiques - Text Refós 2006 (BOIB núm. 170 de 30 de novembre de 2006)
Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídicoadministratiu de Gestió Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18, (4a planta)

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8423 i 8433

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídicoadministratiu de Gestió Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18, (4a planta)

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8423 i 8433

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Més informació

Òrgan resolutori: Junta de Govern

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
15 de març de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat