Inicio -> Sesiones

Gestió.10 - Aprovació d'estatuts d'entitat de conservació

Descripción

Aprovació de les normes que han de regir per conservar i mantenir les obres d'urbanització en els casos del sòl urbanitzable fins que no es consolidi l'edificació en un 50%

¿Quién lo puede solicitar?
 • Els propietaris de terrenys inclosos dins l'àmbit de gestió.
 • En aplicació de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2/10/2015) també es pot designar representant per al procediment mitjançant poder notarial o apoderament apud acta per compareixença personal en aquestes dependències concertant cita prèvia.
Documentación a aportar
 • Sol·licitud.
 • Estatuts d'entitat de conservació
 • Justificació de les propietats
 • Llista de coeficients de participació de l'entitat
¿Dónde solicitarlo?

Qualsevol OAC (Registre)

Normativa
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. (BOE 261, de 31 d'octubre de 2015).
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB 160, de 29 de desembre de 2017)
 • Arts. 262 a 269 i arts. 273 a 276 del Reglament General de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'illa de Mallorca (BOIB 66 de 30 d'abril de 2015), modificat per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 143 de 15 de novembre de 2018)
 • Llei 39/2015 de l'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2 d'octubre de 2015)
 • Pla General d'Ordenació Urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 1999) i modificació de normes urbanístiques - Text Refós 2006 (BOIB núm. 170 de 30 de novembre de 2006)
¿Quién tramita la solicitud?

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídic Administratiu de Gestió Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 (4a planta)

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8423, 8547

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Forma de iniciación A petición de la persona interesada
Requisitos

Ser propietari dels terrenys

Organismo resolutor

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídic Administratiu de Gestió Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 (4a planta)

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8423, 8547

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Efectos presuntos Estimatorio
Fin de la vía administrativa La resolución pone fin a la vía administrativa
Recursos De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Observaciones

Silenci administratiu en sentit positiu si es compleixen els requisits legals

Más información

Òrgan resolutori:  Junta de Govern

Efectes de silenci: Estimatori.
Art. 265.4 Reglament General de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'illa de Mallorca

DESCARGA DE DOCUMENTOS
6 de Mayo de 2019

Ayuntamiento de Palma
Plaza de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Teléfono: 010 / 971225900 / 630308226
Correo electrónico: ajuntament@palma.cat