Inici -> Sessions

Gestió.10 - Aprovació d'estatuts d'entitat de conservació

Descripció

Aprovació de les normes que han de regir per conservar i mantenir les obres d'urbanització en els casos del sòl urbanitzable fins que no es consolidi l'edificació en un 50%

Qui ho pot sol·licitar?
 • Els propietaris de terrenys inclosos dins l'àmbit de gestió.
 • En aplicació de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2/10/2015) també es pot designar representant per al procediment mitjançant poder notarial o apoderament apud acta per compareixença personal en aquestes dependències concertant cita prèvia.
Documentació a aportar
 • Sol·licitud.
 • Estatuts d'entitat de conservació
 • Justificació de les propietats
 • Llista de coeficients de participació de l'entitat
On sol·licitar-lo?

Persones físiques: a qualsevol OAC (Registre) o a la Seu Electrònica.

Persones jurídiques o persones físiques obligades a relacionar-se telemàticament amb l'Administració: a la Seu Electrònica.

Normativa
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. (BOE 261, de 31 d'octubre de 2015).
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB 160, de 29 de desembre de 2017)
 • Arts. 262 a 269 i arts. 273 a 276 del Reglament General de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'illa de Mallorca (BOIB 66 de 30 d'abril de 2015), modificat per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 143 de 15 de novembre de 2018)
 • Llei 39/2015 de l'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2 d'octubre de 2015)
 • Pla General d'Ordenació Urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 1999) i modificació de normes urbanístiques - Text Refós 2006 (BOIB núm. 170 de 30 de novembre de 2006)
Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídic Administratiu de Gestió Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 (4a planta)

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8423, 8434

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Ser propietari dels terrenys

Òrgan resolutori

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídic Administratiu de Gestió Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 (4a planta)

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8423, 8434

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Efectes de silenci Estimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Observacions

Silenci administratiu en sentit positiu si es compleixen els requisits legals

Més informació

Òrgan resolutori:  Junta de Govern

Efectes de silenci: Estimatori.
Art. 265.4 Reglament General de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'illa de Mallorca

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
15 de març de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat