Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

Gestió.05 - Aprovació de projectes de reparcel·lació, modalitat de cooperació

Descripció
 • La reparcel·lació és un sistema d'actuació que consisteix en l'agrupació de finques compreses en l'àmbit d'una actuació de transformació urbanística per a la seva nova divisió ajustada al planejament, amb adjudicació de les parcel·les resultants a les persones interessades en proporció als seus drets respectius, i a l'administració dels terrenys i les parcel·les que li corresponen d'acord amb la llei i el planejament.
 • En la modalitat de cooperació les persones propietàries aporten el sòl de cessió obligatòria i l'administració executa les obres d'urbanització en càrrec a aquests, en règim de gestió directe o gestió indirecte segons estableix la normativa. Les finques resultants s'adjudiquen als propietaris de les finques aportades d'acord amb els criteris que es determinen per llei.
Qui ho pot sol·licitar?
 • Les persones propietàries de finques la superfície de la qual representa el percentatge indicat per la normativa de la superfície total reparcel·lable.
 • L'associació administrativa de cooperació si s'hagués constituït
 • L'administració actuant, d'ofici o instància d'algunes de les persones propietàries afectades en els casos que determina la llei.
 • En aplicació de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2/10/2015) també es pot designar representant per al procediment mitjançant poder notarial o apoderament apud acta per compareixença personal en aquestes dependències concertant cita prèvia.
Documentació a aportar
 1. Sol·licitud
 2. Acreditació de la titularitat de la propietat
 3. Poder de representació en cas de persona jurídica
 4. Projecte de cooperació georeferenciat en format digital.
 5. Certificat del Registre de la Propietat d'afecció de les finques al procés de reparcel·lació
 6. La documentació s'haurà d'aportar amb:
  - Declaració responsable dels diferents tècnics signants del projecte en relació amb l'acreditació de la seva titulació professional (model 2).
On sol·licitar-lo?

Persones físiques: a qualsevol OAC (Registre) o a la Seu Electrònica.

Persones jurídiques o persones físiques obligades a relacionar-se telemàticament amb l'Administració: a la Seu Electrònica.

Normativa
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. (BOE 261, de 31 d'octubre de 2015).
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB 160, de 29 de desembre de 2017)
 • Reglament General de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'illa de Mallorca. (BOIB 66 de 30 d'abril de 2015), modificat per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 143 de 15 de novembre de 2018)
 • Llei de 16 de 1954, d'expropiació forçosa
 • Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa
 • Llei 39/2015 de l'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2 d'octubre de 2015)
 • Pla General d'Ordenació Urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 1999) i modificació de normes urbanístiques - Text Refós 2006 (BOIB núm. 170 de 30 de novembre de 2006)
 • Normativa sectorial d'aplicació al projecte
Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídic Administratiu de Gestió Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18, 4a planta

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8423, 8433 i 8434

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídic Administratiu de Gestió Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18, 4a planta

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8423, 8433 i 8434

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Efectes de silenci Estimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Més informació

Òrgan resolutori: Junta de Govern

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
8 de juliol de 2013

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat