Inici -> Sessions

Gestió.07 - Dotació de serveis

Descripció

Dotar dels serveis necessaris perquè una parcel·la pugi ser un solar edificable segons el PGOU vigent i normativa d'aplicació

Qui ho pot sol·licitar?
 • Indiferent: Persones físiques, persones jurídiques
 • En aplicació de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2/10/2015) també es pot designar representant per al procediment mitjançant poder notarial o apoderament apud acta per compareixença personal en aquestes dependències concertant cita prèvia.
 • També es podrà presentar el model Acreditatiu de representació davant la Gerència d'Urbanisme (disponible a Descàrrega de documents)
Documentació a aportar
 1. Sol·licitud
 2. Projecte subscrit per tècnic o tècnica competent, en format digital.
 3. Documentació registral que acrediti la titularitat dels terrenys que s'han de dotar de serveis, si encara no són municipals.
 4. La documentació s'haurà d'aportar amb:
  - Declaració responsable dels diferents tècnics signants del projecte en relació amb l'acreditació de la seva titulació professional (model 2).
 5. D'acord amb les previsions de la citada Llei 39/2015 respecte de l'Administració electrònica, cal que aporteu el document tècnic del projecte en suport digital (Dwg, Dgn, etc.) d'acord amb les següents especificacions:
  Qualsevol projecte que estigui basat amb cartografia haurà de complir amb les següents normes:
  - S'emprarà el sistema de referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l'el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTE.
  - Es prendrà com a referència d'altituds les referències mareogràfiques locals, els origens de les quals estan definits per la Direcció General de l'Institut Geogràfic Nacional.
  - S'adoptarà en la cartografia i escales més usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator
  - Els punts hauran d'estar identificats amb un ID.
  Si el projecte inclou subministrament d'energia elèctrica, teniu la possibilitat de triar la companyia distribuïdora, d'entre les inscrites al Registro Administrativo de Distribuidores de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
 6. Requisits de l'article 9 del Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ú de l'illa de Mallorca (podeu trobar més informació al web: www.mac-insular.com
On sol·licitar-lo?

Persones físiques: a qualsevol OAC (Registre) o a la Seu Electrònica.

Persones jurídiques o persones físiques obligades a relacionar-se telemàticament amb l'Administració: a la Seu Electrònica.

Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Normativa
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. (BOE 261, de 31 d'octubre de 2015).
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB 160, de 29 de desembre de 2017)
 • Reglament General de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'illa de Mallorca. (BOIB 66 de 30 d'abril de 2015), modificat per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 143 de 15 de novembre de 2018)
 • Llei 39/2015 de l'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2 d'octubre de 2015)
 • Pla Territorial de Mallorca (BOIB núm. 188 de 31de desembre de 2004) 1ª modificació (BOIB núm. 90 de 15 de juny de 2010) i 2ª modificació (BOIB núm. 18 de 04 de febrer de 2011)
 • Pla General d'Ordenació Urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 1999) i modificació de normes urbanístiques - Text Refós 2006 (BOIB núm. 170 de 30 de novembre de 2006)
 • Normativa sectorial d'aplicació al projecte
Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídic Administratiu de Gestió Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 (4a planta)

07006 Palma de Mallorca 

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8440, 8407, 8437

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Que els vials que confronten amb el solar siguin de domini públic. Si són de propietat privada han de passar a domini públic.

Òrgan resolutori

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídic Administratiu de Gestió Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 (4a planta)

07006 Palma de Mallorca 

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8440, 8407, 8437

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs

De reposició potestatiu i contenciós administratiu

Més informació

Òrgan resolutori: Consell de Gerència

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
15 de març de 2022

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat