Home

IEE 01. Informe d'avaluació d'edificis

Description

L'objecte d'aquesta Ordenança és regular l'obligació formal dels propietaris de construccions i edificacions de presentar de forma periòdica un INFORME D'AVALUACIÓ DE L'EDIFICI, en el qual s'ha d'acreditar:

a) L'avaluació de l'estat de conservació de l'edifici.
b) L'avaluació de les condicions bàsiques d'accessibilitat universal i no-discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i la utilització de l'edifici, d'acord amb la normativa vigent, que estableixi si s'hi poden realitzar ajusts raonables i per a complir-les.
c) La certificació de l'eficiència energètica de l'edifici.

Per a complir aquesta obligació s'ha de presentar el model d'informe habilitat pel Ministeri de Foment al seu web, amb una sol·licitud normalitzada de presentació, en la qual figuri la propietat o comunitat de propietaris que presenten l'informe, així com emplenar i presentar l'annex 2 de l'Ordenança en el qual apareixen les dades de l'edifici, la relació d'habitatges i locals que subscriuen l'informe, en què s'especifiquin totes les referències cadastrals que l'integren i el resultat de l'avaluació de l'edifici a les tres parts:

PART 1a: VALORACIÓ DE L'ESTAT DE CONSERVACIÓ: FAVORABLE O DESFAVORABLE / EXISTÈNCIA DE PERILL IMMINENT.

PART 2a: VALORACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES D'ACCESSIBILITAT: SI S'HI PODEN REALITZAR AJUSTS RAONABLES.

PART 3a: CERTIFICAT ENERGÈTIC DE L'IMMOBLE.

NOVETAT:

Amb aquesta Ordenança els immobles residencials col·lectius no només han d'acreditar l'estat de conservació sinó també valorar si s'hi poden realitzar ajusts raonables quant a les condicions bàsiques d'accessibilitat i aportar el certificat energètica de l'immoble. Pel que fa als immobles no inclosos en aquesta tipologia n'hi ha prou a presentar la part 1a de l'informe, la relativa al seu estat de conservació.

ÉS NECESSARI FER OBRES DE CONSERVACIÓ I AJUSTAR-SE A LES CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

El resultat de l'informe té tres parts. La part 1a, relativa a l'estat de conservació de l'immoble, pot donar com a resultat que sigui favorable o desfavorable. Si és desfavorable és OBLIGATORI dur a terme les obres necessàries per a acreditar el seu bon estat de conservació. Per a això s'ha de sol·licitar llicència o comunicació prèvia i acreditar que s'han duit a terme les obres presentant l'annex 3 de l'Ordenança, que és un model que ha d'emplenar el tècnic director de l'obra, en el qual manifesta que les obres ja s'han duit a terme. En aquest moment l'avaluació de l'estat de conservació passa a ser favorable.La part 2a de l'informe, "Avaluació de les condicions d'accessibilitat universal", i la part 3a, "Certificació de l'eficiència energètica" a l'efecte d'aquesta Ordenança són de caràcter informatiu, sense perjudici de les obligacions que es puguin derivar de la normativa de rang superior.

Who can make this request? Propietaris de l'immoble
When was the procedure started?

Per als edificis construïts després de 1965 de tipologia d'habitatge residencial col·lectiu que ja hagin presentat l'informe ITE, s'haurà de completar, d'acord amb el calendari establert a l'Ordenança, la presentació dels informes d'accessibilitat universal i eficiència energètica.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALENDARI PER A PRESENTAR L'INFORME D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS (IEE)
Any de presentació Grup d'edificis obligats a presentar l'IEE

2015 Edificis construïts fins el 1965 (inclòs) i que no varen presentar l'ITE
2016 Edificis construïts el 1966
2017 Edificis construïts el 1967
2018 Edificis construïts el 1968
2019 Edificis construïts el 1969 + construïts abans de 1900 i/o catalogats
2020 Edificis construïts el 1970 + construïts entre 1900 -1910
2021 Edificis construïts el 1971 + construïts entre 1911 -1930
2022 Edificis construïts el 1972 + construïts entre 1931 -1940
2023 Edificis construïts el 1973 + construïts entre 1941 -1950
2024 Edificis construïts el 1974 + construïts entre 1951 -1960
2025 Edificis construïts el 1975 + construïts entre 1961 -1965
2026 Edificis construïts el 1976 + construïts el 1966 (2n informe)

Documentation to be submitted
 • un exemplar de l'informe d'avaluació de l'edifici segons el model del Ministeri de Foment i en formats digitals (PDF i XML amb l'extensió ".iee" generat per l'aplicació web https://iee.fomento.gob.es del Ministeri de Foment)
 • el document "Relació d'habitatges i locals" (annex 2 de l'Ordenança IAE)

Una vegada realitzades les obres i/o actuacions s'han d'aportar els documents "Informe conclusió final favorable" (annex 3) i "Final de mesures cautelars de seguretat" (annex 4), segons correspongui.

Where can I request this? Qualsevol OAC (Registre)
Price and payment method
 • No hi ha ha taxa específica d'IEE
 • Taxa per serveis urbanístics, concepte 312-02:
  • La quantia de la taxa està fixada a l'ordenança fiscal municipal de l'any en curs (només en cas d'obres urgents derivades de l'informe d'inspecció tècnica d'edificis).
Legislation
 • Ordenança municipal de l'INFORME D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS (IEE), aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 30 d'abril de 2015, publicada al BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015 i amb data d'entrada en vigor el 17 de maig de 2015.
 • Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (LOUS)
 • Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes
 • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
 • Reglament de la Gerència d'Urbanisme
 • Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
 • Reglament orgànic de govern i administració de l'Ajuntament de Palma (BOIB núm. 127, d'11 de setembre de 2004)
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca
Who processes the request?

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edifícis
Servei de Protecció de l'Edificació i Inspecció Tècnica d'Edifícis.

Av. de Gabriel Alomar, 18 (2a planta)

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta), ext. 8160

Ways to start procedure Upon request of the party
Decision-making organization

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edifícis
Servei de Protecció de l'Edificació i Inspecció Tècnica d'Edifícis.

Av. de Gabriel Alomar, 18 (2a planta)

07006 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta), ext. 8160

Administrative silence Does not apply
End of administrative recourse The resolution puts an end to the proceedings
Resources Potestatiu de reposició i contenciós administratiu
More information

EFECTES DE L'INCOMPLIMENT DEL DEURE DE FER LES OBRES OBLIGATÒRIES DERIVADES DE L'INFORME: Multes coercitives fins que es facin. Si una vegada complerta l'obligació de presentar l'informe d'avaluació d'edificis aquest és DESFAVORABLE quant a la part de l'estat de conservació i no s'acredita amb l'informe de CONCLUSIÓ FINAL FAVORABLE (ANNEX 3) que s'han duit a terme les obres necessàries previstes a l'informe, l'Ajuntament concedeix un darrer termini de 3 mesos per a presentar-lo. Si després d'aquest termini l'incompliment persisteix es poden imposar, com a mitjà d'execució forçosa, fins a tres multes coercitives per un import de 1.000, 2.000 i 3.000 euros successivament, atorgant, en cada cas, un nou termini de tres mesos per a dur a terme les obres previstes a l'informe d'avaluació d'edificis presentat per la propietat de l'immoble, tot això sense perjudici de la resta de mesures d'execució forçosa previstes a la llei.

REGISTRE D'INFORMES D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS DE LA CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA D'HABITATGE:
La LOUS estableix que una vegada rebuts per l'Ajuntament els informes IEE aquests s'han d'enviar a la conselleria competent en matèria d'habitatge. S'hi ha d'enviar tots els informes IEE, indistintament del resultat de l'avaluació de l'estat de conservació; és a dir, els favorables i els desfavorables. Quan un informe desfavorable es converteix en favorable s'ha de tornar a enviar.

DOWNLOAD DOCUMENTS
7 of December 2018

Ajuntament de Palma
Square de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 010 / 971225900 / 630308226
Email: ajuntament@palma.cat