Inici -> Sessions

Cultura.03 - Subvencions en matèria de cultura

Descripció Subvencions en matèria de cultura
Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques i jurídiques, associacions...

Documentació a aportar

Sol·licitud amb tot el que es requeix a les Bases

On sol·licitar-lo?
Normativa

Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament que desenvolupa el que preveu aquesta Llei; el Decret legislatiu 2/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions; l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Palma, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de dia 28 de juliol de 2005 (BOIB 140, de 22,09,05), la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca i les Bases d'Execució del Pressupost general corresponent

Qui tramita la sol·licitud?

Negociat de Cultura, C/ de l'Almudaina, 7A, 3r - 07001 Palma. Tel. 971723083

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits

Els que s'estableixin a les Bases

Òrgan resolutori

Negociat de Cultura, C/ de l'Almudaina, 7A, 3r - 07001 Palma. Tel. 971723083

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
30 de març de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat