Inici -> Sessions

Educació.02 - Expedient de responsabilitat patrimonial en relació amb centre educatiu

Qui ho pot sol·licitar? Indiferent
Documentació a aportar
  • sol·licitud
  • acreditació dels danys (factures o pressuposts)
On sol·licitar-lo?
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Normativa
  • Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (de forma supletòria)
Qui tramita la sol·licitud? Negociad d'Educació
Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits Persona perjudicada pel funcionament normal o anormal de l'Administració (en aquest cas, en relació amb els centres educatius)
Òrgan resolutori Negociad d'Educació
Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
31 de març de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat