Inici -> Sessions

Mobilitat.007 - Obtenció del permís municipal de taxista (carnet de taxista)

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar
  • Sol·licitud general on figuraran totes les seves dades, direcció i telèfon.
  • Una còpia del DNI o d'un document equivalent en aplicació de la normativa en matèria d'estrangeria.
  • El document d'autoliquidació de la taxa municipal per pràctica de prova d'aptitud. Després, el document d'ingrés bancari de la taxa s'exhibirà per l'interessat abans d'efectuar la prova.
  • Acreditació sobre el coneixement oral de la llengua catalana, segons el que requereix l'article 28.1.f del Reglament municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries
On sol·licitar-lo?

Recollir el permís a la Secció de Transports

Preu i forma de pagament

Taxa d'examen fixada a l'Ordenança Municipal Fiscal de l'any en curs, Concepte 311-04, tarifa 2. 

Lloc de pagament: les autoliquidacions s'emetran a les OAC.

Normativa
  • Reglament municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries (Taxis).
Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports.
Av. Sant Ferran (angular amb C/ Son Dameto).
Edifici de la Policia Local.
Telèfon: 971 22 55 22
E-mail: transports@palma.es

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits
  • Ser major d'edat.
  • Tenir el permís de conducció d'automòbil B2 (o superior), una vegada superat l'exàmen, segons el decret núm. 22156 de 18 de desembre de 2015, publicat al BOIB núm. 7, de 14 de gener de 2016, per fer efectiu el permís municipal de taxista, els aspirants han de tenir un mínim d'un any d'experiència en la conducció de vehicles autoritzats pel permís de conducció de la classe B.
Òrgan resolutori

Secció de Transports.
Av. Sant Ferran (angular amb C/ Son Dameto).
Edifici de la Policia Local.
Telèfon: 971 22 55 22
E-mail: transports@palma.es

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs Reposició potestatiu i Contenciós Administratiu
Observacions

Les sol·licituds de participació a les proves d'aptitud, incloses les que es formulin per presentar l'acreditació documental del pagament de taxes per proves en segona convocatòria, es podran presentar fins 15 dies hàbils abans a la jornada de l'examen.

Més informació

Quan se celebren les convocatòries dels exàmens? Es convocaran exàmens els mesos de febrer i novembre,  convocatòries a l'any. Els exàmens es faran el primer dimarts dels mesos esmentats, Si alguna jornada fos inhàbil, l'examen queda convocat per el dimarts següent hàbil.

Com és l'examen (estructura)? Per a tenir resposta a aquesta pregunta, haurien de consultar www.mobipalma.mobi .

On es realitzen els exàmens? L'hora de començament dels exàmens i el lloc es publicarà junt amb la llista d'admesos al web www.mobipalma.mobi .

S'ha d'anar a l'examen amb el DNI i la guia de carrers de Palma actualitzada (necessària per dur a terme alguna de les proves).

9 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat