Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

Mobilitat.008 - Traspàs de llicència de taxi

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar
 • sol·licitud específica per al procediment
 • fotocòpia del DNI de l'adquirent.
 • 2 fotografies de carnet de l'adquirent
 • document original d'acreditació de la llicència
 • declaració de l'adquirent que compleix els requisits exigits per a formalitzar la transmissió
 • declaració del cedent en el sentit que no hi ha cap càrrega sobre la llicència a transmetre (únicament en els supòsits de les transmissions intervivos)
 • acreditació del pagament de la taxa
 • còpia del permís de circulació del vehicle que s'adscriurà a la llicència de taxi
On sol·licitar-lo?

El traspàs s'ha de recollir a la Secció de Transports.

Termini de tramitació El termini de tramitació és de 3 mesos
Preu i forma de pagament

Taxa de tramitació administrativa fixada a l'ordenança municipal fiscal de l'any en curs, concepte 311-00

L'autoliquidació es fa a les OAC.

Normativa
 • Reglament municipal dels transports públics de viatgers i de les activitats auxiliars i complementàries (taxis)
Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Transports.
Avda. Sant Ferran (angular amb C/ Son Dameto).
Edifici de la Policia Local.
Telèfon: 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
E-mail: transit@palma.es

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits
 • La persona que transmet la llicència de taxi n'ha de ser titular.
 • La persona que adquireix la llicència ha de complir els requisits de la declaració jurada (tenir capacitat jurídica d'obrar i contractar, estar al corrent de l'obligacions fiscals establertes legalment, complir les obligacions laborals i socials exigides per la normativa aplicable, complir les condicions de capacitat professional, honorabilitat i capacitat econòmica i adscriure un vehicle a la llicència de taxi adquirida que compleixi els requisits prevists al capítol 5 del títol II del vigent Reglament municipal dels transports públics).
Òrgan resolutori

Secció de Transports.
Avda. Sant Ferran (angular amb C/ Son Dameto).
Edifici de la Policia Local.
Telèfon: 971 22 55 22

Fax: 971 28 25 65
E-mail: transit@palma.es

Efectes de silenci Estimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Més informació Aquest procediment inclou la transmissió de la llicència intervivos' i mortis causa.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
9 d'abril de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat