Inici

Mobilitat.102 - Obtenció de la targeta ACIRE / zones per a vianants per a accés a cotxeres i altres casos excepcionals

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar

Documentació exigida a l'inici:

 • Sol·licitud resident ORA i/o ACIRE o sol·licitud general.
 • DNI, NIE i passaport o permís de residència del sol·licitant
 • Permís de circulació del vehicle
 • En cas de cotxera, acreditació que aquesta existeix (escriptura, llicència de gual o del contracte d'arrendament). Quan es tracti de persones que només tenen una autorització d'ús a més d'acreditar l'existència de la cotxera hauran d'aportar autorització escrita del propietari i fotocòpia del DNI de l'autoritzant.
 • En casos excepcionals, acreditació del cas en particular.

Documentació exigida en altres fases del procediment:

 • RENOVACIÓ: si no s'han produït canvis s'ha de retornar l'autorització caducada (targeta) i es comprovarà que encara existeix el motiu que va justificar l'autorització inicial (titularitat o nova autorització d'ús de la cotxera o acreditació del cas en particular).
 • CANVI DE VEHICLE: s'ha de retornar la targeta del vehicle antic i aportar el permís de circulació del vehicle nou.
 • BAIXA: l'interessat ha de retornar l'autorització.

Termini de tramitació

 • Si es tramita al Negociat d'ORA-ACIRE i es compleixen tots els requisits per a obtenir-la, s'entrega en el mateix moment que se sol·licita.
 • També és possible sol·licitar la targeta a qualsevol OAC però l'interessat haurà d'anar a recollir-la al Negociat d'ORA-ACIRE i el termini de tramitació pot ser de fins a 3 mesos.
On sol·licitar-lo?
 • Negociat d'ORA-ACIRE. 
  Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
  Edifici de la Policia Local, a l'entrada, dins l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  Horari: de dilluns a divendres, de 08:30 a 13:30 h.
  Tel. 971 22 55 22 , ext. 1765 i 1766
  A/e: oraacire@palma.es
 • Qualsevol OAC (Registre)
Normativa
 • Ordenança municipal de circulació (art. 24 a 27 ACIRE i art. 29 a 35 vianants)
Qui tramita la sol·licitud?

Negociat d'ORA-ACIRE

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits
 • Ser titular (propietari), arrendatari o estar autoritzat per a l'ús d'una cotxera situada a zona ACIRE o zona per a vianants de Palma.
 • En els casos excepcionals, estar autoritzat per al motiu en concret.
Òrgan resolutori

Negociat d'ORA-ACIRE

Observacions

No hi ha taxes ni imposts.

La targeta ACIRE per a accés a cotxeres i casos excepcionals només permet circular per la zona ACIRE on està situada la cotxera o el motiu de l'autorització excepcional.

El termini de validesa de la targeta (autorització) és de 5 anys si es tracta de propietaris de cotxera i de 2 anys per a altres casos excepcionals.

Més informació

Què es considera un cas excepcional? Un motiu específic que justifiqui la necessitat de circular per una zona ACIRE: pares que van a recollir els seus fills a guarderies o altres institucions educatives situades a zona ACIRE, col·legis professionals, persones que necessiten assistència...

Amb la targeta ACIRE d'accés a cotxeres o per cas excepcional puc estacionar a la zona ACIRE? No, aquesta targeta només permet circular per la zona ACIRE on es troba la cotxera o el motiu que justifica la circulació.

I amb la targeta de zones per a vianants per a accés a cotxeres, es pot estacionar a les vies d'aquestes? No, en cap cas.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
3 de maig de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat