Inici

Mobilitat.401 - Obtenció de la targeta municipal de càrrega i descàrrega

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Quan iniciar el tràmit?
Documentació a aportar

Documentació exigida a l'inici:

 • Sol·licitud de targeta municipal de càrrega i descàrrega
 • DNI del titular (en cas de persona física) o del representant de l'entitat (en cas de persona jurídica).
 • Escriptura on consti la representació (en cas de persona jurídica)
 • Permís de circulació del vehicle
 • Fitxa tècnica del vehicle per les dues cares, per a comprovar que és al corrent pel que fa a la ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles).
 • Darrer rebut de l' impost de circulació
 • Rebut pagat de l' impost d'activitats econòmiques (IAE) del darrer exercici; en cas d'estar exempt del pagament de l' impost, certificat d'Hisenda d'estar d'alta al dit impost per a l'exercici corresponent o autorització perquè l'Ajuntament pugui consultar les dades fiscals a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) sobre l'alta de l' IAE per a l'actual exercici, amb la finalitat d'obtenir la targeta municipal de càrrega i descàrrega.
 • Contracte de rènting/lísing específic, si el vehicle està arrendat amb aquestes modalitats.

Documentació exigida en altres fases del procediment:

-RENOVACIÓ:

Si no s'han produït canvis s'ha de retornar l'autorització caducada (targeta), aportar el darrer rebut pagat de l' IAE; en cas d'estar exempt del pagament de l' impost, el certificat de l' IAE de l'exercici en què s'ha de renovar o autorització perquè l'Ajuntament pugui consultar les dades fiscals a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) sobre l'alta de l' IAE per a l'actual exercici amb la finalitat de renovar la targeta municipal de càrrega i descàrrega, l' impost de circulació de l'exercici de la renovació i la fitxa tècnica amb la revisió de la ITV actualitzada.

-CANVI DE VEHICLE:

S'ha de retornar la targeta del vehicle antic, aportar documentació del vehicle nou i el darrer rebut pagat de l' IAE; en cas d'estar exempt del pagament de l' impost, el certificat de l' IAE de l'exercici en què es sol·licita el canvi o autorització perquè l'Ajuntament pugui consultar les dades fiscals a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) sobre l'alta a l' IAE per a l'actual exercici, amb la finalitat d'obtenir la targeta municipal de càrrega i descàrrega.

-BAIXA:

L'interessat ha de retornar l'autorització.

Termini de tramitació

Si es tramita al Negociat d'ORA-ACIRE i es compleixen tots els requisits per a obtenir-la s'entrega en el mateix moment que se sol·licita.
També és possible sol·licitar la targeta a qualsevol OAC però l'interessat haurà d'anar a recollir-la al Negociat d'ORA-ACIRE i el termini de tramitació pot ser de fins a 3 mesos.

On sol·licitar-lo?
 • Negociat d' ORA-ACIRE

Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local, a l'entrada, dins l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h
Tel. 971 22 55 22 / 00, ext. 1765,1770,1766
Fax: 971 28 25 65
Adreça electrònica: oraacire@palma.es

 • Qualsevol OAC (Registre) 
Normativa
 • Ordenança municipal de circulació (art. 44)
Qui tramita la sol·licitud? Negociat d' ORA-ACIRE
Forma d'iniciació A petició de l'interessat
Requisits

Persona física o jurídica, titular d'un vehicle de fins a 3500 kg de MMA o PMA catalogat per al transport de mercaderies, i que desenvolupa una activitat econòmica que es troba amb actiu

Òrgan resolutori Negociat d' ORA-ACIRE
Observacions

Aquesta targeta està limitada a vehicles de fins a 3500 kg de MMA o PMA.

A partir de 3.501 kg han de sol·licitar la targeta al Govern de les Illes Balears.

Més informació
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
30 de maig de 2018

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat