Inici -> Pagar per Internet/
Autoliquidacions

Mobilitat.101 - Obtenció de la targeta ACIRE / Zones per a vianants per a negoci

Qui ho pot sol·licitar? Persona física
Documentació a aportar
 • Documentació exigida a l'inici del  procediment (original o còpia):
 • Sol·licitud resident ORA i/o ACIRE o sol·licitud general.
 • DNI del titular (en cas de persona física)
 • DNI del representant de l'entitat (en cas de persona jurídica)
 • Escriptura de constitució (en cas de persona jurídica)
 • Permís de circulació del vehicle (han de coincidir el titular del vehicle i el de l'activitat; només en casos excepcionals es permet que no coincideixin: treballadors del negoci, societats...)
 • Acreditació de la titularitat del negoci, local, despatx professional amb seu física dins la zona: a fi d'acreditar aquesta condició s'ha de presentar el rebut pagat de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) del darrer exercici, certificat d'Hisenda d'estar d'alta per a l'exercici corresponent o autorització perquè l'Ajuntament pugui consultar les dades fiscals a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) sobre l'alta a l'IAE per a l'actual exercici, amb la finalitat d'obtenir l'autorització per a circular per zona ACIRE / per a vianants per motiu de negoci.

Documentació exigida a altres fases del procediment (original o còpia):

 • RENOVACIÓ: si no s'han produït canvis s'ha de retornar l'autorització caducada (targeta) i aportar el rebut pagat de l'IAE del darrer exercici, el certificat de l'IAE de l'exercici en què s'ha de renovar l'autorització, o autorització perquè l'Ajuntament pugui consultar les dades fiscals a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) sobre l'alta a l'IAE per a l'actual exercici, amb la finalitat d'obtenir la renovació de l'autorització per a circular per zona ACIRE/per a vianants per motiu de negoci.
 • CANVI DE VEHICLE: s'ha de retornar la targeta del vehicle antic, aportar el permís de circulació del vehicle nou i el rebut pagat de l'IAE del darrer exercici o certificat d'Hisenda d'estar d'alta per a l'exercici corresponent o autorització perquè l'Ajuntament pugui consultar les dades fiscals a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) sobre l'alta a l'IAE per a l'actual exercici, amb la finalitat d'obtenir  autorització per a circular per zona ACIRE/per a vianants per motiu de negoci.
 • BAIXA: l'interessat ha de retornar l'autorització.

Termini de tramitació:

 • Si es tramita presencial al Negociat d'ORA-ACIRE i es compleixen tots els requisits per a obtenir-la, s'entregarà en el mateix moment que es sol·licita.
 • Si es tramita per correu electrònic de 3 a 5 dies.
 • També es posible sol·licitar l'autorització a qualsevol registre electrònic públic i el termini de tramitació pot esser fins a tres mesos.
On sol·licitar-lo?
Normativa
 • Ordenança municipal de circulació (art. 24 a  27 ACIRE i art 29 a 35 Vianants)
Qui tramita la sol·licitud?

Negociat d'ORA-ACIRE

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Requisits
 • Persona física o jurídica titular d'un negoci a una zona ACIRE o una zona per a vianants de Palma.
Òrgan resolutori

Negociat d'ORA-ACIRE

Observacions

No hi ha taxes ni imposts.

La targeta ACIRE per raó de negoci a la zona només permet circular per la zona ACIRE on estigui situat el negoci o l'activitat del sol·licitant.

El termini de validesa de la targeta (autorització) és de 2 anys.

Més informació

On puc aconseguir l'acreditació de la titularitat del negoci? A la Delegació d'Hisenda.

Amb l'autorització ACIRE per raó de negoci, puc estacionar a la zona ACIRE? No, aquesta autorització només permet circular per la zona ACIRE on es trobi el negoci.

I amb l'autorització de zones per a vianants per a negoci, es pot estacionar a les zones d'aquestes? No, en cap cas.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
23 de novembre de 2021

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat