Inici

Planejament.02 - Certificació d'innecessarietat de llicència de parcel·lació o segregació rústica

Descripció

Aquest certificat únicament es pot sol·licitar per a executar:

 • infraestructures públiques
 • determinacions del planejament
Qui ho pot sol·licitar?

L'interessat

Documentació a aportar
 • sol·licitud
 • acreditació del pagament de la taxa o segell municipal
 • projecte tècnic
 • documentació registral corresponent a la parcel·la (per a acreditar la superfície)

Requisits que ha de complir la documentació gràfica que es presenti:

 • 2 exemplars del projecte en suport paper. Amb format reduïble a la grandària de DINA4. Qualsevol projecte que estigui basat en cartografia haurà de complir amb les següents normes:
  • S'emprarà el Sistema de Referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l'el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTI.
  • Es prendrà com a referència d'altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció general de l' Institut Geogràfic Nacional.
  • S'adoptarà, en la cartografia i escales mes usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator
 • 1 exemplar en suport CD, amb els arxius corresponents tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF i amb signatura i diligència digital . Amb la Normativa a publicar (només als instruments de Planejament) en versió catalana i castellana.
On sol·licitar-lo? Qualsevol OAC (Registre)
Termini de tramitació El termini de tramitació és de 2 mesos
Preu i forma de pagament Veure a Més informació
Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana
 • Llei 14 /2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial (BOIB núm. 157, ext., de 27 de desembre)
 • Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca
 • Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 ext., de 27/12/2006)  
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat pel Decret de 17 de juny de 1955  
 • Pla territorial de Mallorca (BOIB núm. 188, ext., de 31/12/2004), 1a modificació (BOIB núm. 90, de 15/06/2010) i 2a modificació (BOIB núm. 18, ext., de 04/02/2011)
 • Pla general d'ordenació urbana - PGOU 1998  (BOIB núm. 15, de 02/02/1999) i modificació de Normes urbanístiques -Text refós 2006 (BOIB núm. 170, de 30/11/2006)
 • d'altra normativa complementària
Qui tramita la sol·licitud?

Tramitació: Servei Jurídicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517
Atenció a la ciutadania: d'11 a 14 h (amb cita prèvia)

Resolució: Acord del Consell de la Gerència d'Urbanisme

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Tramitació: Servei Jurídicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517
Atenció a la ciutadania: d'11 a 14 h (amb cita prèvia)

Resolució: Acord del Consell de la Gerència d'Urbanisme

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Més informació

S'han de distingir dos tipus de taxes, segons que es tracti de sòl rústic o sòl urbà:

 • Certificació d'innecessarietat de llicència de parcel·lació en sòl urbà: paga taxa pel concepte 312-00 tarifa B08B - import 18,14€
 • Certificació d'innecessarietat de llicència de parcel·lació en sòl rústic (segregació rústica): es paga un segell quan es va a recollir el certificat. Concepte 310-00-tarifa 33 (segell urbanístic amb import de 36,28€).
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
5 de febrer de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat