Inici -> Tràmits

Planejament.01 - Assenyalament d'alineacions i rasants

Descripció

Assenyalament d'alineacions i rasants segons el PGOU vigent

Qui ho pot sol·licitar? Els interessats
Documentació a aportar
 • Sol·licitud
 • Croquis de la zona
 • A la sol·licitud d'alineació hauran d'identificar-se cadastralment les parcel·les afectades.
 • Si, a més, s'ha de determinar la superfície afectada per la nova alineació s'haurà de presentar:
  •  Nota registral de les finques afectades (de data recent)
  • Acreditació de la inscripció al Registre de la Propietat de la representació gràfica de la parcel·la, de conformitat amb la nova redacció donada a l'art. 9 de la Llei Hipotecària per la Llei 13/2015 de Reforma de la Llei Hipotecària.
  • 1 exemplar, en suport CD, de la documentació gràfica aportada, amb els arxius corresponents, tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF.

Requisits que ha de complir la documentació gràfica que es presenti:

 • Qualsevol projecte que estigui basat en cartografia haurà de complir amb les següents normes:
  • S'emprarà el Sistema de Referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l'el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTI.
  • Es prendrà com a referència d'altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció general de l' Institut Geogràfic Nacional.
  • S'adoptarà, en la cartografia i escales mes usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator
On sol·licitar-lo? Qualsevol OAC (Registre)
Preu i forma de pagament

Taxa prevista a l'ordenança fiscal de l'any en curs (concepte 310-00, tarifa 33): autoliquidació de 36,28 €

Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i Rehabilitació Urbana
 • Lei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl
 • Pla General d'Ordenació Urbana - PGOU 1998  (BOIB núm. 15, de 02/02/1999), i modificació de Normes Urbanístiques - Text refós 2006 (BOIB núm. 170, de 30/11/2006)
 • Altra normativa complementària
Qui tramita la sol·licitud?

Tramitació: Servei Jurídicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517
Atenció a la ciutadania: d'11 a 14 h (amb cita prèvia)

Resolució: Decret de Batlia

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Tramitació: Servei Jurídicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517
Atenció a la ciutadania: d'11 a 14 h (amb cita prèvia)

Resolució: Decret de Batlia

Efectes de silenci Desestimatori
Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Més informació La taxa es paga en el moment de fer la sol·licitud.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
5 de febrer de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat