Inici -> Tràmits

Planejament.05 - Llicència de parcel·lació urbanística a iniciativa privada

Descripció

Les parcel·lacions urbanístiques es refereixen a terrenys urbans i urbanitzables ordenats o amb Pla Parcial definitivament aprovat

Qui ho pot sol·licitar?

L'interessat

Documentació a aportar
 • Sol·licitud amb els requisits de l'art. 400 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'Illa de Mallorca
 • Projecte de parcel·lació amb memòria i documentació gràfica (signat per l'interessat i tècnic redactor). En el projecte de parcel·lació hauran d'identificar-se cadastralment i registralment les parcel·les inicials.
 • Nota registral de les finques afectades (de data recent)
 • Poder de representació, si s'escau.
 • En cas de sol·licitud, pels qui no són titulars registrals, es precisa autorització escrita i signada pels titulars del sòl amb fotocòpia del seu DNI.
 • Si hi ha alguna hipoteca sobre la finca o finques inicials, es notificará l'acord municipal de parcel·lació al titular del dret d'hipoteca.
 • Haurà d'aportar-se l'acreditació de la inscripció al Registre de la Propietat de la representació gràfica de la parcel·la inicial, de conformitat a la nova redacció donada a l'article 9 de la Llei Hipotecària per la Llei 13/2015 de Reforma de la Llei Hipotecària.
 • A partir de la representació gràfica registral de la parcel·la inicial, el Projecte de parcel·lació, en relació a les parcel·les resultants, efectuarà la seva representació gràfica georeferenciada amb expressió de les coordenades georeferenciadas dels seus vèrtexs.
 • Pagament de la taxa municipal fixada a l'Ordenança Fiscal de l'any en curs

Requisits que ha de complir la documentació gràfica que es presenti:

 • 2 exemplars del projecte en suport paper. Amb format reduïble a la grandària de DINA4. Qualsevol projecte que estigui basat en cartografia haurà de complir amb les següents normes:
  • S'emprarà el Sistema de Referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l'el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTI.
  • Es prendrà com a referència d'altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció general de l' Institut Geogràfic Nacional.
  • S'adoptarà, en la cartografia i escales mes usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator
 • 1 exemplar en suport CD, amb els arxius corresponents tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF i amb signatura i diligència digital . Amb la Normativa a publicar (només als instruments de Planejament) en versió catalana i castellana.
On sol·licitar-lo?

Qualsevol OAC (Registre) i les altres establertes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Preu i forma de pagament

La taxa aplicable és pel concepte 312-00, tarifa B08 (a les parcel·lacions urbanístiques i modificacions de les existents, 0,14 € per m²)

Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana
 • Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, ext., de 27/12/2006)
 • Pla general d'ordenació urbana - PGOU 1998  (BOIB núm. 15, de 02/02/1999) i modificació de Normes urbanístiques -Text refós 2006 (BOIB núm. 170, de 30/11/2006)
 • d'altra normativa complementària
Qui tramita la sol·licitud?

Tramitació: Servei Jurídicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517
Atenció a la ciutadania: d'11 a 14 h (amb cita prèvia)

Resolució: Consell de la Gerència d'Urbanisme

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Tramitació: Servei Jurídicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517
Atenció a la ciutadania: d'11 a 14 h (amb cita prèvia)

Resolució: Consell de la Gerència d'Urbanisme

Fi via La resolució posa fi a la via administrativa
Recurs De reposició potestatiu i contenciós administratiu
Més informació

3 mesos per a l'aprovació

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
5 de febrer de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat