Inici

Planejament.03 - Declaració d'interès general a iniciativa privada

Descripció

Per a realitzar activitats a sòl rústic d'usos condicionats en aquest tipus de sòl s'ha de sol·licitar la corresponent declaració d'interès general.

Qui ho pot sol·licitar? Els titulars de les finques
Documentació a aportar

Davant l'Ajuntament:

 • Sol·licitud
 • 2 projectes tècnics visats pel col·legi professional
 • 2 estudi justificatiu d'adaptació al medi físic rural segons els articles 210 i 211 de les Normes urbanístiques del PGOU
 • Documentació registral de la propietat dels terrenys
 • Acreditació de la representació, si escau

Requisits que ha de complir la documentació gràfica que es presenti:

 • 2 exemplars del projecte en suport paper. Amb format reduïble a la grandària de DINA4. Qualsevol projecte que estigui basat en cartografia haurà de complir amb les següents normes:
  • S'emprarà el Sistema de Referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l'el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTI.
  • Es prendrà com a referència d'altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció general de l' Institut Geogràfic Nacional.
  • S'adoptarà, en la cartografia i escales mes usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator
 • 1 exemplar en suport CD, amb els arxius corresponents tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF i amb signatura i diligència digital . Amb la Normativa a publicar (només als instruments de Planejament) en versió catalana i castellana.
On sol·licitar-lo?

Qualsevol OAC (Registre) i les altres establertes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears
 • Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental
 • Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
 • Llei 14 /2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial (BOIB núm. 157, ext., de 27 de desembre)
 • Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears
 • Pla territorial de Mallorca (BOIB núm. 188, ext., de 31/12/2004), 1a modificació (BOIB núm. 90, de 15/06/2010) i 2a modificació (BOIB núm. 18, ext., de 04/02/2011)
 • Pla general d'ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 02/02/1999) i modificació de Normes urbanístiques -Text refós 2006 (BOIB núm. 170, de 30/11/2006)
 • d'altra normativa complementària
Qui tramita la sol·licitud?

Tramitació: Servei Jurídicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517
Atenció a la ciutadania: d'11 a 14 h (amb cita prèvia)

Resolució: Consell de Mallorca

Forma d'iniciació A petició de la persona interessada
Òrgan resolutori

Tramitació: Servei Jurídicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8506, 8512 i 8517
Atenció a la ciutadania: d'11 a 14 h (amb cita prèvia)

Resolució: Consell de Mallorca

Efectes de silenci Desestimatori
Observacions

El Consell de Gerència d'Urbanisme informa favorable o desfavorable i eleva l'expedient al Consell de Mallorca

Més informació

L'òrgan competent per a acordar la declaració d'interès general és el Consell Insular de Mallorca. L'Ajuntament de Palma prèviament emet un informe raonat segons l'art. 37.1 de la Llei del sòl rústic "El procediment per a l'autorització d'activitats que s'hagin de declarar d'interès general s'iniciarà per la persona interessada davant l'Ajuntament, que la trametrà a l'òrgan que l'hagi de declarar juntament amb un informe municipal raonat sobre la dita autorització."

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
5 de febrer de 2019

Ajuntament de Palma
Plaça de Santa Eulàlia 9. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 010 / 971225900 / 630308226
Correu electrònic: ajuntament@palma.cat